Raktha Sambandhagala Song Lyrics In Kannada

Raktha Sambandhagala Song Lyrics In Kannada

Details of Raktha Sambandhagala Lyrics Song ▪ Song Name: RAKTHA SAMBANDHAGALA▪ Singer: KARTHIK▪ Lyrics: KAVIRAJ▪ Film: JOLLY DAYS Raktha Sambandhagala Song Lyrics In Kannada ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳ, ಮೀರಿದ ಬಂಧವಿದುಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿಹುದುಚಾಚಿ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದುನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನೋವನ್ನು, ತನ್ನದೆಂದುಕೈಯ್ಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದುಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದುಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುವ ಸ್ನೇಹಿತನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಿದು, ಇರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದುಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಾರಿಬದುಕು ಎಷ್ಟೋ ಚಂದವೆಂದುಸಾರುತಿಹುದು … Read more

Raghupati Raghav Lyrics Song In Kannada

Raghupati Raghav Lyrics Song In Kannada

Raghupati Raghav Song Lyrics In Kannada ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾ ತೇರೇಹ ನಾಮಸಬ್ಕೋ ಸಂಮತೀ ಡಿ ಭಗವಾನ್ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾ ತೇರೇಹ ನಾಮಸಬ್ಕೋ ಸಂಮತೀ ಡಿ ಭಗವಾನ್ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ ಆ ಜನನೀ ಆ ಹಿಂದುಸತನತೇರಾ ಹೈನ ಹಂ ಪರ ಅಹ್ಸಾನ್ತೇರೀ ಜಮೀ ಪರ ಜನಾಮ ಲಿಯಾಜಬ್ ಮೇಂ ಬಡಿ ತಾಬ ಅಪ್ನೀ ಶನತನ … Read more

Adharam Madhuram Lyrics Song In Kannada

Adharam Madhuram Lyrics Song In Kannada

Adharam Madhuram Lyrics Song In Kannada ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಮ್ |ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 1 || ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂವಸನಂ ಮಧುರಂ ವಲಿತಂ ಮಧುರಮ್ |ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಭ್ರಮಿತಂ ಮಧುರಂಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 2 || ವೇಣು-ರ್ಮಧುರೋ ರೇಣು-ರ್ಮಧುರಃಪಾಣಿ-ರ್ಮಧುರಃ ಪಾದೌ ಮಧುರೌ |ನೃತ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಸಖ್ಯಂ ಮಧುರಂಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 3 || ಗೀತಂ ಮಧುರಂ ಪೀತಂ ಮಧುರಂಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಸುಪ್ತಂ ಮಧುರಮ್ … Read more

Yuga Yugadi Kaledaru Song Lyrics In Kannada

Yuga Yugadi Kaledaru Song Lyrics In Kannada

Introduce of Yuga Yugadi Kaledaru Song Lyrics Yuga Yugadi Kaledaru Song Lyrics In Kannada ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ ||2 timesಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತಿದೆ||. ಹೊಂಗೆ ಹೂವ ತೊಂಗಳಲಿ,ಭೃಂಗದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿಮತ್ತೆ ಕೇಳ ಬರುತಿದೆ…..ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಬಾಳಿನಲಿಹೂವಿನ ನಸುಗಂಪು ಸೂಸಿಜೀವಕಳೆಯ ತರುತಿದೆ…… ||ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ… ವರುಷಕೊಂದು ಹೊಸತು ಜನ್ಮ,ಹರುಷಕೊಂದು ಹೊಸತು ನೆಲೆಯುಅಖಿಲ ಜೀವಜಾತಕೆ.ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲಿಒಂದೇ ಬಾಲ್ಯ, ಒಂದೇ ಹರೆಯನಮಗದಷ್ಟೇ ಏತಕೋ……. ||ಯುಗ ಯುಗಾದಿ … Read more

Venkateswara Suprabhatam Lyrics Song In Kannada

Venkateswara Suprabhatam Lyrics Song In Kannada

Venkateswara Suprabhatam Song Lyrics In Kannada ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ |ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಂ ‖ 1 ‖ ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ |ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ‖ 2 ‖ ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇಃವಕ್ಷೋವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ |ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯ ದಾನಶೀಲೇಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ದಯಿತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ‖ 3 ‖ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮರವಿಂದ ಲೋಚನೇಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ |ವಿಧಿ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ವನಿತಾಭಿರರ್ಚಿತೇವೃಶ ಶೈಲನಾಥ ದಯಿತೇ … Read more

Vande Mataram Song Lyrics In Kannada

Vande Mataram Song Lyrics In Kannada

Vande Mataram Lyrics Song In Kannada ವಂದೇ ಮಾತರಂಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಮ್ ||ವಂದೇ|| ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ ದ್ರುಮದಲ ಶೋಭಿನೀಸುಹಾಸಿನೀ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಮ್ || ವಂದೇ || ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದಕರಾಲೇಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈರ್ ಧೃತ ಕರ ಕರವಾಲೇಅಬಲಾ ಕೇಯನೋ ಮಾ ಏತೋ ಬಲೇಬಹುಬಲ ಧಾರಿಣೀಂ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀಂರಿಪುದಲವಾರಿಣೀಂ ಮಾತರಾಮ್ || ವಂದೇ || ತಿಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತಿಮಿ ಧರ್ಮ ತುಮಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣಾಃ … Read more

Toogire Rayara Lyrics Song In Kannada

Toogire Rayara Lyrics Song In Kannada

Toogire Rayara Song Lyrics In Kannada ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳತೂಗಿರೆ ಯಕಿಕುಲ ತಿಲಕರ ||ಪ|| ತೂಗಿರೆ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಕರಕಮಲ ಪೂಜ್ಯರತೂಗಿರೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರ ||ಅಪ|| ಕುಂದನ ಮಯವಾದ ಚಂದದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳ್ಆನಂದದಿ ಮಲಗ್ಯಾರ ತೂಗಿರೆನಂದನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನಚಂದದಿ ಭಜಿಪರ ತೋಗಿರೆ ||೧|| ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಾನ ಬೇಗನೆ ಮಡುವಯೋಗಿಶ್ಯ ವಂದ್ಯರ ತೂಗಿರೆಭೋಗಿಶಯನನ ಪಾದಮೋದದಿ ಭಜಿಪರ ಭಾಗವತರನ್ನ ತೂಗಿರೆ ||೨|| ಅದ್ವೈತ ಮತದ ವಿದ್ವಂಸದ ನಿಜ ಗುರುಮಧ್ವಮತೋದ್ಧಾರನ ತೂಗಿರೆಶುದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪದಿ ಬಂದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಉಧ್ಧಾರಮಾಲ್ಪರ ತೂಗಿರೆ … Read more

Taayi Sharade Lyrics Song In Kannada

Taayi Sharade Lyrics Song In Kannada

Details of Taayi Sharade Lyrics Song Taayi Sharade Lyrics Song In Kannada ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ..ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಕ್ಯದಾತೆ..ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಕ್ಯದಾತೆ ಅಂಧಕಾರವ ಓಡಿಸುಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸುಅಂಧಕಾರವ ಓಡಿಸುಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸುಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುಚಿಂತೆಯ ಅಳಿಸುಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುಚಿಂತೆಯ ಅಳಿಸುಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸುಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸು ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಕಂದರಮ್ಮ..ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮನಿನ್ನ … Read more

Shrikarane Song Lyrics In Kannada

Shrikarane Song Lyrics In Kannada

Overview on Behalf Shrikarane Song Lyrics Shrikarane Song Lyrics In Kannada ಶ್ರಿಕಾರನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ,ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಮಣನೆಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಶಂಖ ಭೂಷಿತನೇಆತ್ಮ ಯಾದೆ ಹಾಯೆ ಆರಾಧನೆ ಕರೆದರೆ ಬರುವ ಕಲಿಯುಗ ದೈವ ಪಾಪ ವಿನಾಶಯಲಕಮಿನು ಮನವ ಕಲಿಕುತ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಭದ್ರಾದ್ರಿ ರಾಮನು ಇವನೆಮಧುರ ಶಾಮನು ಇವನೆಶರಣಾದಿ ಕುಂದದಿ ಕಾಯೊ ನೀ ಲಮಯಶ್ರೀಕಾರನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆಶೇಷಾದ್ರಿ ಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಮಣನೆಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಶಂಖ ಭೂಷಿತನೇಆತ್ಮಯ ಆರಾಧನೆ Shrikarane Song Lyrics In English Malluarjunkicchathaa naa na naa….tha na … Read more

Shiva Ashtottara Lyrics Song In Kannada

Shiva Ashtottara Lyrics Song In Kannada

Shiva Ashtottara Song Lyrics In Kannada ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ || ೧೦ || ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ … Read more

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.