Why This Kolaveri Song Lyrics In Telugu-2012

Why This Kolaveri Song Lyrics In Telugu

Overview On Bhalf Why This Kolaveri Song Lyrics Why This Kolaveri Lyrics Song In Telugu యో బాయ్స్ఐ యామ్ సింగింగ్ సాంగ్సూప్ సాంగ్… ప్లాప్ సాంగ్ వై దిస్ కొలవెరి కొలవెరి కొలవెరి డివై దిస్ కొలవెరి కొలవెరి కొలవెరి డిరిథమ్ కరెక్ట్..!!వై దిస్ కొలవెరి కొలవెరి కొలవెరి డిమెయింటైన్ ప్లీజ్..!!వై దిస్ కొలవెరి… ఆ, డీ డిస్టెన్స్ ల మూను మూనుమూను కలరు వైటువైట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నైటు నైటునైటు … Read more

Valukanuladana Song Lyrics In Telugu-1999

Valukanuladana Lyrics Song In Telugu

Details About Valukanuladana Song Lyrics Telugu Valukanuladana Lyrics Song In Telugu వాలు కనులదానా…వాలు కనులదానానీ విలువ చెప్పు మైనానా ప్రాణమిచ్చుకోనానీ రూపు చూసి శిలను అయితినేఓ నోట మాట రాక మూగబోతినేఒక మాట రాక మూగబోతినే వాలు కనులదానానీ విలువ చెప్పు మైనానా ప్రాణమిచ్చుకోనానీ రూపు చూసి శిలను అయితినేఓ మాట రాక మూగబోతినేఒక మాట రాక మూగబోతినేఒక మాట రాక మూగబోతినే చెలియా నిన్నే తలచికనులా జడిలో తడిసిరేయి నాకు కనుల … Read more

Tenela Tetala Matalato Song Lyrics In Telugu

Tenela Tetala Matalato Song Lyrics In Telugu

Tenela Tetala Matalato Lyrics Song In Telugu తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమాభావం భాగ్యం కూర్చుకుని ఇక జీవనయానం చేయుదమా సాగరమే ఘాల చుట్టుకునిసురగంగ చీరగా మలచుకునిగీతాగానం పాడుకునిమన దేవికి ఇవ్వాలి హారతులు గాఁగ జటాధర భావనతోహిమశైల శిఖరమే నిలబడగాగల గల పారే నదులన్నీఒక బృందగానమే చేస్తుంటే ఎందరో వీరుల త్యాగ ఫలంమన నేటి స్వేచ్ఛకే మూలబలంవారందరిని తలచుకునిమన మానసవీధిని నిలుపుకుని తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమాభావం … Read more

Telusa Manasa Song Lyrics In Telugu-1995

Telusa Manasa Song Lyrics In Telugu

Introduction About Telusa Manasa Song Lyrics Telusa Manasa Song Lyrics In Telugu తెలుసా మనసాఇది ఏనాటి అనుబంధమోతెలుసా మనసాఇది ఏజన్మ సంబంధమో తరిమిన ఆరు కాలాలుఏడూ లోకాలు చేరలేని ఒడిలోవిరహపు జాడలెనాడువేడి కన్నేసి చూడలేని జతలోశత జన్మాల బంధాలబంగారు క్షణమిది తెలుసా మనసాఇది ఏనాటి అనుబంధమోతెలుసా మనసాఇది ఏజన్మ సంబంధమో ప్రతి క్షణం నా కళ్ళల్లోనిలిచే నీ రూపంబ్రతుకులో ఓ అడుగడుగునానడిపె నీ స్నేహమ్ఊపిరే నీవుగా ప్రాణమే నీదిగాపది కాలాలు వుంటానునీ ప్రేమ … Read more

Sri Satyanarayana Song Lyrics In Telugu

Sri Satyanarayana Song Lyrics In Telugu

Sri Satyanarayana Lyrics Song In Telugu శ్రీ సత్యనారాయణుని… సేవకు రారమ్మమనసారా స్వామిని కొలిచి… హారతులీరమ్మ ||2|| నోచిన వారికి… నోచిన వరముచూసిన వారికి… చూసిన ఫలముశ్రీ సత్యనారాయణుని… సేవకు రారమ్మమనసారా స్వామిని కొలిచి… హారతులీరమ్మ స్వామిని పూజించే… చేతులే చేతులటఆ మూర్తిని దర్శించే… కనులే కన్నులటతన కథ వింటే ఎవ్వరికయినా… జన్మ తరించునటా శ్రీ సత్యనారాయణుని… సేవకు రారమ్మమనసారా స్వామిని కొలిచి… హారతులీరమ్మ ఏ వేళ అయినా… ఏ శుభమైనాకొలిచే దైవం… ఈ దైవంఅన్నవరంలో … Read more

Sri Lalitha Sahasranamam Song Lyrics In Telugu

Sri Lalitha Sahasranamam Song Lyrics In Telugu

Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics Song In Telugu అస్య శ్రీలలితాదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య | వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః |అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవతా | శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ |మధ్యకూటేతి శక్తిః | శక్తికూటేతి కీలకమ్ | మూలప్రకృతిరితి ధ్యానమ్ | మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ | మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరుహామ్ |పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీంసౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ || అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం … Read more

Shyamala Dandakam Lyrics Song In Telugu

Shyamala Dandakam Lyrics Song In Telugu

Shyamala Dandakam Song Lyrics In Telugu మాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసామ్ |మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి || 1 || చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే |పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదేకమాతః || 2 || వినియోగః మాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ |కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ || ౩ || స్తుతి జయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే |జయ సంగీతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే || 4 || దండకం జయ జనని సుధాసముద్రాంతరుద్యన్మణీద్వీపసంరూఢ బిల్వాటవీమధ్యకల్పద్రుమాకల్పకాదంబకాంతారవాసప్రియే కృత్తివాసప్రియే … Read more

Sayamkala Samayamlo Song Lyrics In Telugu

Sayamkala Samayamlo Song Lyrics In Telugu

Details About Sayamkala Samayamlo Lyrics Sayamkala Samayamlo Lyrics Song In Telugu Female: సాయంకాల సమయములోసంధ్య దీపారాధనలోవచ్చును తల్లి మహాలక్ష్మివచ్చును తల్లి వరలక్ష్మి Female: కాళ్లకు గజ్జెలు కట్టిందిమేడలో హారం వేసిందిపిలిచిన వెంటనే పలికిందిఅడిగినదంతా ఇచ్చింది Female: సాయంకాల సమయములోసంధ్య దీపారాధనలోవచ్చును తల్లి మహాలక్ష్మివచ్చును తల్లి వరలక్ష్మి Female: ధనములనిచ్చును ధనలక్ష్మిధాన్యములిచ్చును ధాన్యలక్ష్మివరములనిచ్చును వరలక్ష్మిసంతానిమిచ్చును సంతానలక్ష్మి Female: సాయంకాల సమయములోసంధ్య దీపారాధనలోవచ్చును తల్లి మహాలక్ష్మివచ్చును తల్లి వరలక్ష్మి||సాయంకాల సమయములో|| Female: అందరు చేరి రారండిరకరకాలు … Read more

Preminchedan Adhikamuga Song Lyrics In Telugu

Preminchedan Adhikamuga Song Lyrics In Telugu

Introduction About Preminchedan Adhikamuga Song Lyrics Preminchedan Adhikamuga Song Lyrics In Telugu ప్రేమించెదన్ అధికముగాఆరాధింతున్ ఆసక్తితో (2) నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్ఆరాధన ఆరాధనాఆ.. ఆ.. ఆరాధన ఆరాధనా (2) ఎబినేజరే ఎబినేజరేఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే (2)ఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే || నిన్ను పూర్ణ || ఎల్రోహి ఎల్రోహినన్ను చూచావే వందనమయ్యా (2)నన్ను చూచావే వందనమయ్యా || నిన్ను పూర్ణ || యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫాస్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా (2)స్వస్థపరిచావే … Read more

Premincheda Yesu Raja Song Lyrics In Telugu

Premincheda Yesu Raja Song Lyrics In Telugu

Details of Premincheda Yesu Raja Song Lyrics Premincheda Yesu Raja Lyrics Song In Telugu ప్రేమించెద యేసు రాజానిన్నే ప్రేమించెద (2)ప్రేమించెద ప్రేమించెద ప్రేమించెదా ఆ ఆ ఆప్రేమించెద ప్రేమించెద ప్రాణమున్నంతవరకునే మట్టిలో చేరే వరకునా ప్రాణమున్నంతవరకునే మహిమలో చేరే వరకు ఆరాధించెద యేసు రాజానిన్నే ఆరాధించెద (2)ఆరాధించెద ఆరాధించెద ఆరాధించెదా ఆ ఆ ఆఆరాధించెద ఆరాధించెద ప్రాణమున్నంతవరకునే మట్టిలో చేరే వరకునా ప్రాణమున్నంతవరకునే మహిమలో చేరే వరకు ప్రార్ధించెద యేసు రాజానిన్నే … Read more

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.