Palayachuta Lyrics Song In Kannada

Palayachuta Song Lyrics In Kannada

ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತಾ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯ ಕಮಲಾಲಯ,
ಲೀಲಯಾದ್ರುತ ಭೂಧರಂಬೂರುಹೋದರ ಸ್ವಜನೋಧರ ||ಪ||

ಮಧ್ವ ಮಾನಸ ಪದ್ಮ ಭಾನು ಸಮಂ ಸ್ಮರ ಪ್ರತಿಮಂ ಸ್ಮರ
ಸ್ನಿಗ್ಧನಿರ್ಮಲ ಶೀತ ಕಾಂತಿ ಲಾ ಸಂಮುಖಮ್ ಕರುಣೋನ್ಮುಖಮ್
ಹೃಧ್ಯ ಕಂಭು ಸಮಾನ ಕಂಧಾರಮಕ್ಷಯಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಂ
ಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ತುಥ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೧||

ಅಂಗಧಾಧೀ ಸುಶೋಭಿ ಪಾಣಿ ಯುಗೀನ ಸಂಕ್ಷುಭಿತೈನಸಾಂ
ತುಂಗಾ ಮಾಲ್ಯ ಮಣಿಂದ್ರ ಹಾರ ಸರೋರಸಂ ಖಲಾ ನೇರಸಂ
ಮಂಗಳಪ್ರಧಾ ಮಂದ ಧಹಮಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಭಜಥಾಜಿತಂ
ತಂ ಗ್ರೇಣ ವರ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೨||

ಪೀನ ರಮ್ಯಾ ತನುದ್ದರಂ ಭಜ ಹೇ ಮನ ಶುಭ ಹೇಮನಃ
ಸ್ವಾನುಭವ ನಿದರ್ಶನಾಯ ದಿಶಂತ ಮದ್ಯ ಸುಷಂತಮಮ್
ಆಣತೋಸ್ಮಿ ನಿಜರ್ಜುನ ಪ್ರಿಯ ಸಾಧಕಂ ಖಲಭಾಧಕಮ್
ಹೀನಾಥೋಜಿಜ್ಜಥ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೩||

ಹೈಮ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮಾಲಿಕಾರಚನಾಂಚಿತಂ ತಮವಂಚಿತಮ್
ಕಮ್ರ ಕಾಂಚನ ವಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರ ಕಟಿ೦ ಘನ ಪ್ರಭಯಾ ಘನಮ್
ನಮ್ರ ನಾಗ ಕರೋಪಾ ಮೊರುಮ್ ಅನಾಮಯಂ ಶುಭಧೀ ಮಯಂ
ನೌಮ್ಯಹಂ ವರ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೪||

ವೃತ್ತ ಜಾನು ಮನೋಜ್ಞ ಜಂಗಮ ಮೋಹದಂ ಪರಮೋಹದಂ
ರತ್ನ ಕಲ್ಪ ನಖತ್ವಿಷಾ ಹೃತ ಹೃತ್ಥಮಸ್ಥತಿ ಮುತ್ತಮಮ್
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ರಚಿತಾರ್ಚನಂ ರಮಯಾ ಸ್ವಯಾಗತಾಯ ಸ್ವಯಂ
ಚಿತ್ತ ಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೫||

ಚಾರು ಪಾದ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಮ ರುಚಾ ಮರೋಚಯಚಮರೋ
ದಾರ ಮೂರ್ದಯ ಭಾರ ಮಂಡಲ ರಂಜಕಂ ತಲಿ ಭಂಜಕಮ್
ವೀರಥೋಚಿತ ಭೂಷಣಂ ವರ ನೂಪುರಂ ಸ್ವಥನೂಪುರಂ
ಧಾರಯಾತ್ಮನಿ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೬||

ಶುಷ್ಕ ವಾಧಿ ಮನೋತಿದೂರ ತರಾಗಮೋತ್ಸವ ದಾಗಮಮ್
ಸತ್ ಕವೀಂದ್ರ ವಚೋ ವಿಲಾಸ ಮಹೋಧಯಂ ಮಾಹಿತೋದಯಮ್
ಲಕ್ಷಯಾನಿ ಯತೀಶ್ವರೈ ಹಿ ಕೃತ ಪೂಜನಂ ಗುಣ ಭಾಜನಂ
ದ್ಧಿಕೃತೋಪಮ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೭||

ನಾರದ ಪ್ರಿಯಾಮವಿಶಂಭೂರುಹೇಕ್ಷಣಂ ನಿಜ ಲಕ್ಷಣಂ
ತಾರಾಕೋಪಮಾ ಚಾರು ದೀಪ ಛಯಾಂತಾರೆ ಗಥ ಚಿಂತಾರೆ
ಧೀರ ಮಾನಸ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಸಮಾನಮಚ್ಯುತಮಾನಮ
ಧ್ವಾರಕೋಪಮ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೮||

ರೂಪ್ಯಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಸ್ಯ ಹರೇ ಪ್ರಿಯಂ ದುರಿತಾಪ್ರಿಯಮ್
ತದ್ಪದಾರ್ಚಕ ವಾಧಿರಾಜ ಯತೀರಿತಮ್ ಗುಣ ಪೂರಿತಮ್
ಗೋಪ್ಯಮ್ ಅಷ್ಟಕ ಮೇತ ದ್ಯುಚ್ಛಾಮುದೆ ಮಮಾಸ್ಥಿಹ ನಿರ್ಮಮ
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುದ್ಧ ಫಲಾಯ ತತ್ರ ಸುಕೋಮಲಂ ಹೃತಾಧೀಮಲಂ

ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತಾ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯ ಕಮಲಾಲಯ,
ಲೀಲಯಾದ್ರುತ ಭೂಧರಂಬೂರುಹೋದರ ಸ್ವಜನೋಧರ

Palayachuta Lyrics Song In English

Palayachyuta Palayajita Palaya Kamalalaya,
Leelayadruta Bhudharamburuvita Swajanodhara ||ப||

madhva manasa padma bhanu samam smara pratiman smara
snigdhanirmala shita kanti la
sammukham karunonmukham hridhya kambhu samana kandharamakshayam duritakshayam
siddha samsutha rupya pith krthalayam harimalayam ||1||

Angadhadhi sushobhi pani yugina sankshubhitainasam
tunga malya manindra hara sarorasam khala nerasam
mangalapradha manda dhama virajitam bhajathajitam
tam grayana vara rupya pith krithalayam harimalayam ||2||

Peena ramya tanudaram bhaja he mana shubha hemanah
svanubhava nidarshanaya disanta madya susanthamam
anatosmi nijarjuna priya sadhakam khalabhadhakam
heenathojijjatha rupya peetha krithalayam harimalayam ||3||

Haima Kinkini Malikarachananchitam Tamavanchitam
Kamra Kanchana Vastra Chitra Katin Ghana Prabhaya Ghanam
Namra Naga Karopa Morum Anamayam Shubdhi Mayam Naumyaham
Vara Rupya Peetha Krithalayam Harimalayam ||4||

Vritta janu manojna jangama mohadam paramohadam
ratna kalpa nakhatvisha hrita hrittamasthati muttamam pratyaham rachitarchanam
ramaya swayagataya swayam chitta chintya
rupya peetha krithalayam harimalayam ||5||

charu pada saroj yugma rucha marochayachamaro
dara murdaya bhar mandala ranjakam thali bhanjakam
veerathochita bhushanam vara nupuram swathanupuram
dharayatmani rupya peetha krithalayam harimalayam ||6||

dry wadhi manotidoora taragamotsava dagamam
sat kavindra vacho vilasa mahodhyam mahitodayam laksayani
yateswarai hi krita poojanam guna bhajanam
ddhikritopam rupya peetha krithalayam harimalayam ||แ||

Narada priyamavishambhurhekshanam nija lakshanam
tarakopama charu deepa chayantare gatha chintare
dhira manasa purna chandra samanamachyutamanam
dhwarakopama rupya peetha krithalayam harimalayam ||8||

Rupyapeeth krithalayasya hare priyam
durithapriyam tadpadarchaka wadhiraja yatiritam guna puritam gopyam ashtaka
metha dyuchchamude mamastiha nirmama prapya
suddha phalaya tatra sukomalam hritadhimamalam

Palayachuta Palayajita Palaya Kamalalaya,
Lilayadruta Bhudharamburuvita Swajanodhara

Palayachyutha palayajitha palaya kamalalaya,
Leelaya drutha bhoodharamburuhodhra swajanodhara ||pa||

Madhwa manasa padma bhanu samam smara prathimam(sam) smara
Snighdha nirmala seethe kanthila sanmukham karunonmukham
Hrudhya kambhu samana kandharamakshayam durithakshayam
Snigdha samsthutha roupya peeta kruthalayam harimalayam ||1||

Angadhadhi sushobhi pani yugena samkshubhithainasam
Thunga malya manindra hara sarorasam khala nerasam
Mangalapradha manda dhahama virajitham bhajathajitham
Tham grena vara roupya peeta kruthalayam harimalayam ||2||

Peena ramya thanudharam bhaja hey mana shubha hey mana
Svanubhava nidharsanaya disantha mardhisu santhamam
Aanathosmi nijarjuna priya sadhakam khalabhadhakam
Heenathojijjatharaoupya peeta kruthalayam harimalayam ||3||

Hema malika kinkini malikarasanchitham thamavanchitham
Rathna kanchana chithra vastrakateem Ghana prabhaya ghanam
Kamra naga karopa moru mana mayam shubhadhee mayam
Naumyaham vara roupya peeta kruthalayam harimalayam ||4||

Vrutha janu manojna janga mamohadham paramohadham
Rathna kalpa nakhathwisha hrutha hruththamasthathimuthamam
Prathyaham rachitharchanam ramaya swayaagathaya swayam
Chitha chinthya roupya peeta kruthalayam harimalayam ||5||

Charu pada saroja yugma rucha amarochayachamaro
Dhara mordh a jabhara mandala ranchakam kali bhanchakam
Veerathothuchitha bhooshanam vara noopuam swathanuparam
Dharayaathmani roupya peeta kruthalayam harimalayam ||6||

Sushka vadhi mano aathidhoora tharagamothsava dagamam
Sath kaveendra vacho vilasa mahodhaam maahithodhayam
Lakshyami yatheeswarai krutha poojanam guna bhajanam
Ddhikruthopama roupya peeta kruthalayam harimalayam ||7||

Narada priyamavishambhuruhekshanam nija lakshanam
Tharakopama charu dheepa chayanthare gatha chinthare
Dheera manasa poorna Chandra samanamachyuthamanama
Dhwarakopama roupya peeta kruthalayam harimalayam ||8||

Roupyapeeta kruthalayasya hare priyam durithaapriyam
Thad padarchaka Vadhi raja yatiritham guna pooritham
Gopyamashtakam edathuchamudhe mamasthivaha nirmama
Prapya shudha phalaya thathra sukomalam hruthadheemalam

Palayachyutha palayajitha palaya kamalalaya,
Leelaya drutha bhoodharamburuhodhra swajanodhara ||pa||

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.