Lalitha Navarathna Malai Lyrics In Tamil

Lalitha Navarathna Malai Lyrics In Tamil

காப்பு
ஆக்கும் தொழில் ஐந்து அரன் ஆற்ற நலம்பூக்கும்
நகையாள் புவனேஸ்வரி போல் சேர்க்கும் நவரத்தின
மாலையினைக் காக்கும் கண நாயக வாரணமே!

வைரம்
கற்றும் தெளியார் காடே கதியாய்கண்மூடி நெடுங்கன வானதவம்
பெற்றும் தெரியார் நிலை எண்ணில் அவம் பெருகும் பிழையேன் பேசத் தகுமோ
பற்றும் வயிரப் படைவாள் வயிரப்பகைவர்க்கு எமனாக எடுத்தவளே
வற்றாத அருள் கணையே வருவாய் மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே (1)

நீலம்
மூலக் கனலே சரணம் சரணம்முடியா முதலே சரணம் சரணம்
கோல கிளியே சரணம் சரணம் குன்றாத ஒளிக் குவையே சரணம்
நீலத் திருமேனியிலே நினைவாய் நினைவற்று எளியேன் நின்றேன் அருள்வாய்
வாலைக் குமரீ வருவாய் வருவாய் மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே (2)

முத்து
முத்தேவரும் முத்தொழில் ஆற்றிடவே முன்னின்று அருளும் முதல்வி சரணம்
வித்தே விளைவே சரணம் சரணம் வேதாந்த நிவாஸினியே சரணம்
தத்தேறிய நான் தநயன் தாய் நீ சாகாத வரம் தரவே வருவாய்
மத்தே றுததிக் கிணை வாழ்வு உடையேன் மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே (3)

பவளம்
அந்தி மயங்கிய வான விதானம் அன்னை நடம் செய்யும் ஆனந்த மேடை
சிந்தை நிறம் பவளம் பொழி பாரோர் தேன் பொழிலாம் இது செய்தவள் யாரோ
எந்த இடத்தும் மனத்தும் இருப்பாள் எண்ணுபவருக்கு அருள் எண்ணம் மிகுந்தாள்
மந்திர வேதமயப் பொருள் ஆனாள் மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே (4)

மாணிக்கம்
காணக் கிடையாக் கதியானவளே கருதக் கிடையாக் கலையானவளே
பூணக்கிடையாக் பொலிவானவளே புனையக் கிடையாப் புதுமைத் தவளே
நாணித் திருநாமமும் நின் துதியும் நவிலாதவரை நாடாதவளே
மாணிக்க ஒளிக்கதிரே வருவாய் மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே (5)

மரகதம்
மரகத வடிவே சரணம் சரணம் மதுரித பதமே சரணம் சரணம்
சுரபதி பணியத் திகழ்வாய் சரணம் ச்ருதி ஜதி லயமே இசையே சரணம்
அர ஹர சிவ என்று அடியவர் குழும் அவர் அருள் பெற அருள் அமுதே சரணம்
வர நவநிதியே சரணம் சரணம் மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே (6)

கோமேதகம்
பூமேவிய நான் புரியும் செயல்கள் பொன்றாப் பயனும் குன்றா வரமும்
தீமேல் இடினும் ஜெயசக்தி எனத் திடமாய் அடியேன் மொழியும் திறமும்
கோமேதகமே குளிர்வான் நிலவே குழல் யாழ் மொழியே வருவாய் தருவாய்
மாமேருவிலே வளர் கோகிலமே மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே (7)

பத்மராகம்(புஷ்பராகம்)
ரஞ்சினி நந்தினி அங்கணி பதும ராகவி காஸவி யாபினி அம்பா
சஞ்சல ரோக நிவாரணி வாணி சாம்பவி சந்திர கலாதரி ராணி
அஞ்சன மேனி அலங்கிருத பூரணி அம்ருத ஸ்வ‌ரூபிணி நித்ய கல்யாணி
மஞ்சுள‌ மேரு சிருங்க நிவாஸினி மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே (8)

வைடூர்யம்
வலை ஒத்த வினை கலை ஒத்த மனம் மருளப் பறையாறு ஒலி ஒத்த விதால்
நிலையற்று எளியேன் முடியத் தகுமோ நிகளம் துகளாக வரம் தருவாய்
அலைய‌ற்று அசைவற்று அநுபூதி பெறும் அடியார் முடிவாழ் வைடூரியமே
மலையத்துவசன் மகளே வருவாய் மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே (9)

நூற்பயன்
எவர் எத்தினமும் இசைவாய் லலிதா நவரத்தின மாலை நவின்றிடுவார்
அவர் அற்புத சக்தி எலாம் அடைவார் சிவரத்தினமாய்த் திகழ்வார் அவரே (10)

Lalitha Navarathna Malai Lyrics In English

Kaapu
Gnaana Kaenachaa Charanam Charanam
Gnaana Skanhthaa Charanam Charanam
Gnaana Chathkuru Charanam Charanam
Gnaanaananhthaa Charanam Charanam

Aakkum Tholzhilainh Tharanaarranhalam
Puukkum Nhakaiyaal Puvanaeshvaripaal
Chaerkkum Nhavaraththina Maalaiyinaik
Kaakkum Kananhaayakavaaranamae

Vairam
Karrum Theliyaar Kaatae Kathiyaay
Kanmuuti Nhetungkana Vaanathavam
Perrum Theriyaar Nhinaiyennil Avam
Perukum Pilzaiyaen Paechath Thakumoa

Parrum Payirap Pataivaal Vayirap
Pakaivarkkemanaaka Etuththavalae
Varraatha Arut Chunaiyae Varuvaay
Maathaa Jeya Oam Lalithaampikaiyae

Nheelam
Muulak Kanalae Charanam Charanam
Mutiyaa Muthalae Charanam Charanam
Koalak Kiliyae Charanam Charanam
Kunraatha Olik Kuvaiyae Charanam

Nheelath Thirumaeniyilae Nhinaivaay
Nhinaivarreliyaen Nhinraen Arulvaay
Vaalaik Kumari Varuvaay Varuvaay
Maathaa Jeya Oam Lalithaampikaiyae

Muththu
Muththae Varummuth Tholzhilaar Ritavae
Munninru Arulum Muthalvi Charanam
Viththae Vilaivae Charanam Charanam
Vaethaanhtha Nhivaachiniyae Charanam

Thaththaeriyanhaan Thanayan Thaay Nhee
Chaakaatha Varam Tharavae Varuvaay
Maththaeru Thathik Kinaivaalzhvataiyaen
Maathaa Jeya Oam Lalithaampikaiyae

Pavalam
Anhthi Mayangkiya Vaana Vithaanam
Annai Nhatam Cheyyum Aananhtha Maetai
Chinhthai Nhirampavalam Polzhi Paaroa
Thaem Polzhilaamithu Cheythaval Yaaroa

Enhthayitaththum Manaththum Iruppaal
Ennu Pavarkkarul Enna Mikunhthaal
Manhthira Vaetha Mayapporulaanaal
Maathaa Jeya Oam Lalithaampikaiyae

Maanikkam
Kaanak Kitaiyaak Kathiyaanavalae
Karuthak Kitaiyaap Kalaiyaanavalae
Puunak Kitaiyaap Polivaanavalae
Puthumaik Kitaiyaap Puthumaiththavalae

Nhaanith Thirunhaamamumnhin Thuthiyum
Nhavilaathavarai Nhaataa Thavalae
Maanikka Olik Kathirae Varuvaay
Maathaa Jeya Oam Lalithaampikaiyae

Marakatham
Marakatha Vativae Charanam Charanam
Mathuritha Pathamae Charanam Charanam
Churapathi Paniyath Thikalzhvaay Charanam
Chruthi Jathilayamae Ichaiyae Charanam

Arahara Chivaenratiyavar Kulzhuma
Avararul Peraarulamuthae Charanam
Varanhava Nhithiyae Charanam Charanam
Maathaa Jeya Oam Lalithaampikaiyae

Koamaethakam
Puumaeviyanhaan Puriyum Cheyalkal
Ponraathu Payan Kunraa Varamum
Theemael Itinum Jeyachakthi Enath
Thitamaay Atiyaen Molzhiyum Thiramum

Koamaethakamae Kulirvaan Nhilavae
Kulzhalvaay Molzhiyae Varuvaay Tharuvaay
Maamaeruvilae Valarkoa Kilamae
Maathaa Jeya Oam Lalithaampikaiyae

Pathumaraakam
Ragnchani Nhanhthini Angkani Pathuma
Raaka Vilaasa Viyaapini Ampa
Chagnchala Roaka Nhivaarani Vaani
Chaampavi Chanhthra Kalaathari Raani

Agnchana Maeni Alangkrutha Puurani
Amrutha Svaruupini Nhithya Kalyaani
Magnchula Maeru Chirungka Nhivaasini
Maathaa Jeyaoam Lalithaampikaiyae

Vaituuriyam
Valaiyoththavinai Kalaiyoth Thamanam
Marulap Paraiyaaroliyoth Thavithaal
Nhilaiyar Reliyaen Mutiyath Thakumoa
Nhikalam Thukalaaka Varam Tharuvaay

Alaivar Rachaivaarranupuuthi Perum
Atiyaar Mutivaalzh Vaituuriyamae
Malaiyath Thuvachan Makalae Varuvaay
Maathaa Jeya Oam Lalithaampikaiyae

Palasthuthi
Evareth Thinamum Ichaivaay Lalithaa
Nhavaraththina Maalai Nhavinrituvaar
Avararputhachakthi Ellaam Ataivaar
Chivaraththinamaay Thikalzhvaaravarae

Check more:
Krishna Ashtakam Lyrics In Tamil
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.