Bhaja Govindam Lyrics In Telugu

Bhaja Govindam Lyrics In Telugu

భజ గోవిందం భజ గోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే ।
సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే
నహి నహి రక్షతి డుకృంకరణే ॥ 1 ॥

మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం
కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణామ్ ।
యల్లభసే నిజకర్మోపాత్తం
విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్ ॥ 2 ॥

నారీస్తనభర-నాభీదేశం
దృష్ట్వా మా గా మోహావేశమ్ ।
ఏతన్మాంసవసాదివికారం
మనసి విచింతయ వారం వారమ్ ॥ 3 ॥

నలినీదల-గతజలమతితరలం
తద్వజ్జీవితమతిశయ-చపలమ్ ।
విద్ధి వ్యాధ్యభిమానగ్రస్తం
లోకం శోకహతం చ సమస్తమ్ ॥ 4 ॥

యావద్విత్తోపార్జనసక్తః
తావన్నిజపరివారో రక్తః ।
పశ్చాజ్జీవతి జర్జరదేహే
వార్తాం కోఽపి న పృచ్ఛతి గేహే ॥ 5 ॥

యావత్పవనో నివసతి దేహే
తావత్పృచ్ఛతి కుశలం గేహే ।
గతవతి వాయౌ దేహాపాయే
భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్కాయే ॥ 6 ॥

బాలస్తావత్క్రీడాసక్తః
తరుణస్తావత్తరుణీసక్తః ।
వృద్ధస్తావచ్చింతాసక్తః
పరమే బ్రహ్మణి కోఽపి న సక్తః ॥ 7 ॥

కా తే కాంతా కస్తే పుత్రః
సంసారోఽయమతీవ విచిత్రః ।
కస్య త్వం కః కుత ఆయాతః
తత్త్వం చింతయ తదిహ భ్రాతః ॥ 8 ॥

సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం
నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వమ్ ।
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం
నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తిః ॥ 9 ॥

వయసి గతే కః కామవికారః
శుష్కే నీరే కః కాసారః ।
క్షీణే విత్తే కః పరివారః
జ్ఞాతే తత్త్వే కః సంసారః ॥ 10 ॥

మా కురు ధన-జన-యౌవన-గర్వం
హరతి నిమేషాత్కాలః సర్వమ్ ।
మాయామయమిదమఖిలం హిత్వా
బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా ॥ 11 ॥

దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః
శిశిరవసంతౌ పునరాయాతః ।
కాలః క్రీడతి గచ్ఛత్యాయుః
తదపి న ముంచత్యాశావాయుః ॥ 12 ॥

కా తే కాంతా ధనగతచింతా
వాతుల కిం తవ నాస్తి నియంతా ।
త్రిజగతి సజ్జనసంగతిరేకా
భవతి భవార్ణవతరణే నౌకా ॥ 13 ॥

ద్వాదశ-మంజరికాభిరశేషః
కథితో వైయాకరణస్యైషః ।
ఉపదేశోఽభూద్విద్యా-నిపుణైః
శ్రీమచ్ఛంకర-భగవచ్ఛరణైః ॥ 14 ॥

జటిలో ముండీ లుంఛితకేశః
కాషాయాంబర-బహుకృతవేషః ।
పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూఢః
ఉదరనిమిత్తం బహుకృతవేషః ॥ 15 ॥

అంగం గలితం పలితం ముండం
దశనవిహీనం జాతం తుండమ్ ।
వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం
తదపి న ముంచత్యాశాపిండమ్ ॥ 16 ॥

అగ్రే వహ్నిః పృష్ఠే భానుః
రాత్రౌ చుబుక-సమర్పిత-జానుః ।
కరతల-భిక్షస్తరుతలవాసః
తదపి న ముంచత్యాశాపాశః ॥ 17 ॥

కురుతే గంగాసాగరగమనం
వ్రత-పరిపాలనమథవా దానమ్ ।
జ్ఞానవిహీనః సర్వమతేన
భజతి న ముక్తిం జన్మశతేన ॥ 18 ॥

సురమందిర-తరు-మూల-నివాసః
శయ్యా భూతలమజినం వాసః ।
సర్వ-పరిగ్రహ-భోగత్యాగః
కస్య సుఖం న కరోతి విరాగః ॥ 19 ॥

యోగరతో వా భోగరతో వా
సంగరతో వా సంగవిహీనః ।
యస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం
నందతి నందతి నందత్యేవ ॥ 20 ॥

భగవద్గీతా కించిదధీతా
గంగాజల-లవకణికా పీతా ।
సకృదపి యేన మురారిసమర్చా
క్రియతే తస్య యమేన న చర్చా ॥ 21 ॥

పునరపి జననం పునరపి మరణం
పునరపి జననీజఠరే శయనమ్ ।
ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే
కృపయాఽపారే పాహి మురారే ॥ 22 ॥

రథ్యాచర్పట-విరచిత-కంథః
పుణ్యాపుణ్య-వివర్జిత-పంథః ।
యోగీ యోగనియోజిత-చిత్తః
రమతే బాలోన్మత్తవదేవ ॥ 23 ॥

కస్త్వం కోఽహం కుత ఆయాతః
కా మే జననీ కో మే తాతః ।
ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం
విశ్వం త్యక్త్వా స్వప్నవిచారమ్ ॥ 24 ॥

త్వయి మయి చాన్యత్రైకో విష్ణుః
వ్యర్థం కుప్యసి మయ్యసహిష్ణుః ।
భవ సమచిత్తః సర్వత్ర త్వం
వాంఛస్యచిరాద్యది విష్ణుత్వమ్ ॥ 25 ॥

శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బంధౌ
మా కురు యత్నం విగ్రహసంధౌ ।
సర్వస్మిన్నపి పశ్యాత్మానం
సర్వత్రోత్సృజ భేదాజ్ఞానమ్ ॥ 26 ॥

కామం క్రోధం లోభం మోహం
త్యక్త్వాఽఽత్మానం పశ్యతి సోఽహమ్ ।
ఆత్మజ్ఞానవిహీనా మూఢాః
తే పచ్యంతే నరకనిగూఢాః ॥ 27 ॥

గేయం గీతా-నామసహస్రం
ధ్యేయం శ్రీపతి-రూపమజస్రమ్ ।
నేయం సజ్జన-సంగే చిత్తం
దేయం దీనజనాయ చ విత్తమ్ ॥ 28 ॥

సుఖతః క్రియతే కామాభోగః
పశ్చాదంత శరీరే రోగః ।
యద్యపి లోకే మరణం శరణం
తదపి న ముంచతి పాపాచరణమ్ ॥ 29 ॥

అర్థమనర్థం భావయ నిత్యం
నాస్తితతః సుఖలేశః సత్యమ్ ।
పుత్రాదపి ధనభాజాం భీతిః
సర్వత్రైషా విహితా రీతిః ॥ 30 ॥

ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం
నిత్యానిత్య వివేకవిచారమ్ ।
జాప్యసమేతసమాధివిధానం
కుర్వవధానం మహదవధానమ్ ॥ 31 ॥

గురుచరణాంబుజ-నిర్భరభక్తః
సంసారాదచిరాద్భవ ముక్తః ।
సేంద్రియమానస-నియమాదేవం
ద్రక్ష్యసి నిజహృదయస్థం దేవమ్ ॥ 32 ॥

మూఢః కశ్చన వైయాకరణో
డుఃకృంకరణాధ్యయనధురీణః ।
శ్రీమచ్ఛంకర-భగవచ్ఛిష్యైః
బోధిత ఆసీచ్ఛోధిత-కరణః ॥ 33 ॥

భజ గోవిందం భజ గోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే ।
నామస్మరణాదన్యముపాయం
నహి పశ్యామో భవతరణే ॥ 34

Bhaja Govindam Lyrics In English

mudha jahihi dhanagamatrsnam
kuru sadbuddhim manasi vitrsnam |
yallabhase nija karmopattam
vittam tena vinodaya cittam || 2 ||

nari stanabhara nabhidesam
drsṭva ma ga mohavesam |
etanmamsa vasadi vikaram
manasi vicintaya varam varam || 3 ||

naḷini daḷagata jalamati taraḷam
tadvajjivita matisaya capalam |
viddhi vyadhyabhimana grastam
lokam sokahatam ca samastam || 4 ||

yavad-vittoparjana saktah
tavan-nijaparivaro raktah |
pascajjivati jarjara dehe
vartam ko‌உpi na prcchati gehe || 5 ||

yavat-pavano nivasati dehe
tavat-prcchati kusalam gehe |
gatavati vayau dehapaye
bharya bibhyati tasmin kaye || 6 ||

bala stavat kridasaktah
taruna stavat tarunisaktah |
vrddha stavat-cintamagnah
parame brahmani ko‌உpi na lagnah || 7 ||

ka te kanta kaste putrah
samsaro‌உyamativa vicitrah |
kasya tvam va kuta ayatah
tatvam cintaya tadiha bhratah || 8 ||

satsangatve nissangatvam
nissangatve nirmohatvam |
nirmohatve niscalatattvam
niscalatattve jivanmuktih || 9 ||

vayasi gate kah kamavikarah
suske nire kah kasarah |
ksine vitte kah parivarah
nñate tattve kah samsarah || 10 ||

ma kuru dhanajana yauvana garvam
harati nimesat-kalah sarvam |
mayamayamidam-akhilam hitva
brahmapadam tvam pravisa viditva || 11 ||

dina yaminyau sayam pratah
sisira vasantau punarayatah |
kalah kridati gacchatyayuh
tadapi na muñcatyasavayuh || 12 ||

dvadasa mañjarikabhira sesah
kathito vaiya karanasyaisah |
upadeso bhud-vidya nipunaih
srimacchankara bhagavaccharanaih || 13 ||

ka te kanta dhana gata cinta
vatula kim tava nasti niyanta |
trijagati sajjana sangatireka
bhavati bhavarnava tarane nauka || 14 ||

jaṭilo mundi luñjita kesah
kasayanbara bahukrta vesah |
pasyannapi ca na pasyati mudhah
udara nimittam bahukrta vesah || 15 ||

angam galitam palitam mundam
dasana vihinam jatam tundam |
vrddho yati grhitva dandam
tadapi na muñcatyasa pindam || 16 ||

agre vahnih prsṭhe bhanuh
ratrau cubuka samarpita januh |
karatala bhiksas-tarutala vasah
tadapi na muñcatyasa pasah || 17 ||

kurute ganga sagara gamanam
vrata paripalanam-athava danam |
nñana vihinah sarvamatena
bhajati na muktim janma satena || 18 ||

suramandira taru mula nivasah
sayya bhutalam-ajinam vasah |
sarva parigraha bhogatyagah
kasya sukham na karoti viragah || 19 ||

yogarato va bhogarato va
sangarato va sangavihinah |
yasya brahmani ramate cittam
nandati nandati nandatyeva || 20 ||

bhagavadgita kiñcidadhita
ganga jalalava kanika pita |
sakrdapi yena murari samarca
kriyate tasya yamena na carca || 21 ||

punarapi jananam punarapi maranam
punarapi janani jaṭhare sayanam |
iha samsare bahu dustare
krpaya‌உpare pahi murare || 22 ||

rathya carpaṭa viracita kanthah
punyapunya vivarjita panthah |
yogi yoga niyojita cittah
ramate balonmattavadeva || 23 ||

kastvam ko‌உham kuta ayatah
ka me janani ko me tatah |
iti paribhavaya nija samsaram
sarvam tyaktva svapna vicaram || 24 ||

tvayi mayi sarvatraiko visnuh
vyartham kupyasi mayyasahisnuh |
bhava samacittah sarvatra tvam
vañchasyacirad-yadi visnutvam || 25 ||

satrau mitre putre bandhau
ma kuru yatnam vigraha sandhau |
sarvasminnapi pasyatmanam
sarvatrot-srja bhedanñanam || 26 ||

kamam krodham lobham moham
tyaktva‌உ‌உtmanam pasyati so‌உham |
atmanñnana vihina mudhah
te pacyante naraka nigudhah || 27 ||

geyam gita nama sahasram
dhyeyam sripati rupam-ajasram |
neyam sajjana sange cittam
deyam dinajanaya ca vittam || 28 ||

sukhatah kriyate ramabhogah
pascaddhanta sarire rogah |
yadyapi loke maranam saranam
tadapi na muñcati papacaranam || 29 ||

arthamanartham bhavaya nityam
nasti tatah sukha lesah satyam |
putradapi dhanabhajam bhitih
sarvatraisa vihita ritih || 30 ||

pranayamam pratyaharam
nityanitya viveka vicaram |
japyasameta samadhi vidhanam
kurva vadhanam mahad-avadhanam || 31 ||

guru caranambhuja nirbharabhaktah
samsarad-acirad-bhava muktah |
sendiya manasa niyamadevam
draksyasi nija hrdayastham devam || 32 ||

mudhah kascina vaiyakarano
dukrnkaranadhyayana dhurinah |
srimacchankara bhagavaccisyaih
bodhita asicchodita karanaih || 33 ||

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.