Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Lyrics Song In Telugu

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Song Lyrics In Telugu

శ్రీ మత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే |
యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 ||

బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత |
లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 ||

సంసారదావదహనాకరభీకరోరు-జ్వాలావళీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య |
త్వత్పాదపద్మసరసీరుహమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ ||

సంసారజాలపతితతస్య జగన్నివాస సర్వేంద్రియార్థ బడిశాగ్ర ఝషోపమస్య |
ప్రోత్కంపిత ప్రచురతాలుక మస్తకస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 4 ||

సంసారకూమపతిఘోరమగాధమూలం సంప్రాప్య దుఃఖశతసర్పసమాకులస్య |
దీనస్య దేవ కృపయా పదమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 5 ||

సంసారభీకరకరీంద్రకరాభిఘాత నిష్పీడ్యమానవపుషః సకలార్తినాశ |
ప్రాణప్రయాణభవభీతిసమాకులస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 6 ||

సంసారసర్పవిషదిగ్ధమహోగ్రతీవ్ర దంష్ట్రాగ్రకోటిపరిదష్టవినష్టమూర్తేః |
నాగారివాహన సుధాబ్ధినివాస శౌరే లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 7 ||

సంసారవృక్షబీజమనంతకర్మ-శాఖాయుతం కరణపత్రమనంగపుష్పమ్ |
ఆరుహ్య దుఃఖఫలితః చకితః దయాళో లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 ||

సంసారసాగరవిశాలకరాళకాళ నక్రగ్రహగ్రసితనిగ్రహవిగ్రహస్య |
వ్యగ్రస్య రాగనిచయోర్మినిపీడితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 9 ||

సంసారసాగరనిమజ్జనముహ్యమానం దీనం విలోకయ విభో కరుణానిధే మామ్ |
ప్రహ్లాదఖేదపరిహారపరావతార లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 10 ||

సంసారఘోరగహనే చరతో మురారే మారోగ్రభీకరమృగప్రచురార్దితస్య |
ఆర్తస్య మత్సరనిదాఘసుదుఃఖితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 11 ||

బద్ధ్వా గలే యమభటా బహు తర్జయంత కర్షంతి యత్ర భవపాశశతైర్యుతం మామ్ |
ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాళో లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 12 ||

లక్ష్మీపతే కమలనాభ సురేశ విష్ణో యజ్ఞేశ యజ్ఞ మధుసూదన విశ్వరూప |
బ్రహ్మణ్య కేశవ జనార్దన వాసుదేవ లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 13 ||

ఏకేన చక్రమపరేణ కరేణ శంఖ-మన్యేన సింధుతనయామవలంబ్య తిష్ఠన్ |
వామేతరేణ వరదాభయపద్మచిహ్నం లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 14 ||

అంధస్య మే హృతవివేకమహాధనస్య చోరైర్మహాబలిభిరింద్రియనామధేయైః |
మోహాంధకారకుహరే వినిపాతితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 15 ||

ప్రహ్లాదనారదపరాశరపుండరీక-వ్యాసాదిభాగవతపుంగవహృన్నివాస |
భక్తానురక్తపరిపాలనపారిజాత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 16 ||

లక్ష్మీనృసింహచరణాబ్జమధువ్రతేన స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ |
యే తత్పఠంతి మనుజా హరిభక్తియుక్తా-స్తే యాంతి తత్పదసరోజమఖండరూపమ్ || 17 ||

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Lyrics Song In English

Srimat Payonidhi Nikethana Chakra Pane
Bhogeendra Bhoga Mani Rajitha Punya Moorthe
Yogeesa Saswatha Saranya Bhabdhi Potha
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 1 ||

Brahmendra Rudrarka Kireeta Koti
Sangattithangri Kamala Mala Kanthi Kantha
Lakshmi Lasath Kucha Saroruha Raja Hamsa
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 2 ||

Samsara Dava Dahanathura Bheekaroru
Jwala Valee Birathi Dhighdha Nooruhasya
Thwat Pada Padma Sarasi Saranagathasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 3 ||

Samsara Jala Pathithasya Jagan Nivasa
Sarvendriyartha Badisartha Jashopamasya
Proth Ganditha Prachoora Thaluka Masthakasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 4 ||

Samsara Koopam Adhi Ghora Magadha Moolam
Samprapya Dukha Satha Sarpa Samakulasya
Dheenasya Deva Krupana Padamagadasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 5 ||

Samsara Bheekara Kareeendra Karabhigatha
Nishpishta Marmma Vapusha Sakalarthi Nasa
Prana Prayana Bhava Bhhethi Samakulasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 6 ||

Samsara Sarpa Ghana Vakthra Bhyogra Theevra
Damshtra Karala Visha Daghdha Vinashta Murthe
Naagari Vahana Sudhabhdhi Nivasa Soure
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 7 ||

Samasra Vrukshamagha Bheeja Manantha Karma
Sakha Satham Karana Pathramananga Pushpam
Aroohasya Dukha Phalitham Pathatho Dayalo
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 8 ||

Samsara Sagara Vishala Karala Kala
Nakra Graham Grasana Nigraha Vigrahasya
Vyagrasya Raga Rasanormini Peedithasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 9 ||

Samsaara Saagara Nimajjana Muhyamaanam
Diinam Vilokaya Vibho Karunaanidhe Maam
Prahlaada Kheda Parihaara Paraavataara
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 10 ||

Samsara Gora Gahane Charathe Murare
Marogra Bheekara Mruga Pravardhithasya
Aarthasya Mathsara Nidha Chain Peedithasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 11 ||

Baddhvaa Gale Yamabhataa Bahutarjayantah
Karshhanti Yatra Bhavapaashashatairyutam Maam.
Ekaakinam Paravasham Chakitam Dayaalo
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 12 ||

Lakshmi Pathe Kamala Nabha Suresa Vishno
Vaikunta Krishna Madhu Soodhana Vishwaroopa
Brahmanya Kesava Janardhana Chakrapane
Devesa Dehi Krupanasya Karavalambam || 13 ||

Ekena Chakramaparena Karena Shamkha-
Manyena Sindhutanyaaamavalambya Tishhthan
Vaame Karena Varadaabhayapadmachihnam
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 14 ||

Andhasya Me Viveka Maha Danasya
Chorai Prabho Bhalibhi Rindriya Nama Deyai
Mohanda Koopa Kuhare Vinipathathasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 15 ||

Prahlaada Naarada Paraashara Pundariika-
Vyaasaadi Bhaagavata Pungavah Rinnivaasa
Bhaktaanurakta Paripaalana Paarijaata
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam || 16 ||

Lakshminrisimha Charana Abja Madhuvratena
Stotram Kritam Shubhakaram Bhuvi Shankarena
Ye Tatpathanti Manujaa Haribhakti Yuktaa
Ste Yaanti Tatpada Saroja Makhandaruupam || 17 ||

Ithi Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram ||

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.