Nama Ramayanam Song Lyrics In Telugu

Nama Ramayanam Lyrics Song In Telugu

జై శ్రీ రామ్

శ్రీ రామ రామ రమేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్ర నామ తతుల్యం శ్రీ రామ నామ వరాననే

రామ రామ జయ రాజా రామ |
రామ రామ జయ సీతా రామ |

బాల కాండ

శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పర రామ |
కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ |
శేషతల్పసుఖనిద్రిత రామ |
బ్రహ్మాద్యమరప్రార్థిత రామ |
చండకిరణకులమండన రామ |
శ్రీమద్దశరథనందన రామ |
కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ |
విశ్వామిత్రప్రియధన రామ |
ఘోరతాటకాఘాతక రామ |
మారీచాదినిపాతక రామ |
కౌశికమఖసంరక్షక రామ |
శ్రీమదహల్యోద్ధారక రామ |
గౌతమమునిసంపూజిత రామ |
సురమునివరగణసంస్తుత రామ |
నావికధావితమృదుపద రామ |
మిథిలాపురజనమోహక రామ |
విదేహమానసరంజక రామ |
త్ర్యంబకకార్ముకభంజక రామ |
సీతార్పితవరమాలిక రామ |
కృతవైవాహికకౌతుక రామ |
భార్గవదర్పవినాశక రామ |
శ్రీమదయోధ్యాపాలక రామ | 22 |

రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

అయోధ్యా కాండ
అగణితగుణగణభూషిత రామ |
అవనీతనయాకామిత రామ |
రాకాచంద్రసమానన రామ |
పితృవాక్యాశ్రితకానన రామ |
ప్రియగుహవినివేదితపద రామ |
తత్‍క్షాళితనిజమృదుపద రామ |
భరద్వాజముఖానందక రామ |
చిత్రకూటాద్రినికేతన రామ |
దశరథసంతతచింతిత రామ |
కైకేయీతనయార్థిత రామ |
విరచితనిజపితృకర్మక రామ |
భరతార్పితనిజపాదుక రామ | 34 |

రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

అరణ్య కాండ
దండకావనజనపావన రామ |
దుష్టవిరాధవినాశన రామ |
శరభంగసుతీక్ష్ణార్చిత రామ |
అగస్త్యానుగ్రహవర్ధిత రామ |
గృధ్రాధిపసంసేవిత రామ |
పంచవటీతటసుస్థిత రామ |
శూర్పణఖార్తివిధాయక రామ |
ఖరదూషణముఖసూదక రామ |
సీతాప్రియహరిణానుగ రామ |
మారీచార్తికృదాశుగ రామ |
వినష్టసీతాన్వేషక రామ |
గృధ్రాధిపగతిదాయక రామ |
శబరీదత్తఫలాశన రామ |
కబంధబాహుచ్ఛేదన రామ | 48 |

రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

కిష్కింధా కాండ
హనుమత్సేవితనిజపద రామ |
నతసుగ్రీవాభీష్టద రామ |
గర్వితవాలిసంహారక రామ |
వానరదూతప్రేషక రామ |
హితకరలక్ష్మణసంయుత రామ | 53 |

రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

సుందర కాండ
కపివరసంతతసంస్మృత రామ |
తద్గతివిఘ్నధ్వంసక రామ |
సీతాప్రాణాధారక రామ |
దుష్టదశాననదూషిత రామ |
శిష్టహనూమద్భూషిత రామ |
సీతవేదితకాకావన రామ |
కృతచూడామణిదర్శన రామ |
కపివరవచనాశ్వాసిత రామ | 61 |

రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

యుద్ధ కాండ

రావణనిధనప్రస్థిత రామ |
వానరసైన్యసమావృత రామ |
శోషితసరిదీశార్థిత రామ |
విభీషణాభయదాయక రామ |
పర్వతసేతునిబంధక రామ |
కుంభకర్ణశిరశ్ఛేదక రామ |
రాక్షససంఘవిమర్దక రామ |
అహిమహిరావణచారణ రామ |
సంహృతదశముఖరావణ రామ |
విధిభవముఖసురసంస్తుత రామ |
ఖస్థితదశరథవీక్షిత రామ |
సీతాదర్శనమోదిత రామ |
అభిషిక్తవిభీషణనత రామ |
పుష్పకయానారోహణ రామ |
భరద్వాజాభినిషేవణ రామ |
భరతప్రాణప్రియకర రామ |
సాకేతపురీభూషణ రామ |
సకలస్వీయసమానత రామ |
రత్నలసత్పీఠస్థిత రామ |
పట్టాభిషేకాలంకృత రామ |
పార్థివకులసమ్మానిత రామ |
విభీషణార్పితరంగక రామ |
కీశకులానుగ్రహకర రామ |
సకలజీవసంరక్షక రామ |
సమస్తలోకాధారక రామ | 86 |

రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

ఉత్తర కాండ
ఆగతమునిగణసంస్తుత రామ |
విశ్రుతదశకంఠోద్భవ రామ |
సితాలింగననిర్వృత రామ |
నీతిసురక్షితజనపద రామ |
విపినత్యాజితజనకజ రామ |
కారితలవణాసురవధ రామ |
స్వర్గతశంబుకసంస్తుత రామ |
స్వతనయకుశలవనందిత రామ |
అశ్వమేధక్రతుదీక్షిత రామ |
కాలావేదితసురపద రామ |
ఆయోధ్యకజనముక్తిద రామ |
విధిముఖవిబుధానందక రామ |
తేజోమయనిజరూపక రామ |
సంసృతిబంధవిమోచక రామ |
ధర్మస్థాపనతత్పర రామ |
భక్తిపరాయణముక్తిద రామ |
సర్వచరాచరపాలక రామ |
సర్వభవామయవారక రామ |
వైకుంఠాలయసంస్థిత రామ |
నిత్యానందపదస్థిత రామ | 106 |

రామ రామ జయ రాజా రామ |
రామ రామ జయ సీతా రామ || 108 ||

మంగళం
భయహర మంగళ దశరథ రామ |
జయ జయ మంగళ సీతా రామ |
మంగళకర జయ మంగళ రామ |
సంగతశుభవిభవోదయ రామ |
ఆనందామృతవర్షక రామ |
ఆశ్రితవత్సల జయ జయ రామ |
రఘుపతి రాఘవ రాజా రామ |
పతితపావన సీతా రామ |

ఇతి నామ రామాయణం సంపూర్ణం |

Nama Ramayanam Song Lyrics In English

JAI SRI RAM

Sri Rama Raama Ramethi Rame Raame Manoramee |
Sahasra Nama Tat tulyam Sri Rama Nama Manorame ||

Bala Kanda
Suddha Brahma Parathpara Rama
Kalaathmaka Parameswara Rama

Sesha Thalpa Sukha Nidritha Rama
Brahmadyamara Prarthita Rama

Chandra Kirana Kula Mandana Rama
Srimad Dasaratha Nandhana Rama

Kausalya Sukha Vardhana Rama
Vishwamitra Priyadhana Rama

Ghora Tataka Ghataka Rama
Maarichadini Paataka Rama

Kaushika Mukha Samrakshaka Rama
Srimad Ahalyoddharaka Rama

Gauthama Muni Sampujita Rama
Suramuni Varagana Samstuta Rama

Navika Dhavita Mrudupada Rama
Mithila Purajana Modhaka Rama

Videha Maanasa Ranjaka Rama
Trayambaka Kaarmukha Bhanjaka Rama

Sitarpitavara Malika Rama
Kruta Vaivaahika Kautuka Rama

Bhargava Darpa Vinaasaka Rama
Srimad Ayodhya Paalaka Rama | 22 |

Rama Rama Jaya Raja Rama
Rama Rama Jaya Sita Rama

Ayodhya Kanda

Aganitha Guna Gana Bhushita Rama
Avani Tanayaa kaamitha Rama

Raakaachandra Samaanana Rama
Pithru Vaakyaasrita kaanana Rama

Priya Guha Viniveeditapada Rama
Tat Kshaalita Nija Mrdupada Rama

Bharadvaaja Mukhaa Nandaka Rama
Chitra Kuutaadri Nikeetana Rama

Dasaratha Santata Chintita Rama
Kaikeeyii Tanayaartita Rama

Virachita Nija Pitri Karmaka Rama
Bhaarathaarpita Nija Paduka Rama | 34 |

Rama Rama Jaya Raja Rama
Rama Rama Jaya Sita Rama

Aranya Kanda
Dandakavana Jana Paavana Rama
Dushta Viraadha Vinaasaana Rama

Shara Bhanga Sutikshnarchita Rama
Agastyanugraha Vardhita Rama

Gridhradhipa Samsevita Rama
Panchavathi Tata Susthita Rama

Shurpanakhaarti Vidhaayaka Rama
Khara Dhushana Mukha Sudhaka Rama

Sitaapriya Harinaanuga Rama
Marichaarti Krtaasugaa Rama

Vinashta Sitanvesaka Rama
Gridhraadhipa Gati Daayaka Rama

Sabari Datta Phalaasana Rama
Kabandha Bahu Cheedhana Rama | 48 |

Rama Rama Jaya Raja Rama
Rama Rama Jaya Sita Rama

Kishkinda Kanda
Hanumat Seevitha Nija Pada Rama
Nata Sugriva Bhishtada Rama

Garvitha Vaali Samharaka Rama
Vaanara Duta Preeshaka Rama

Hithakara Lakshmana Samyuta Rama | 53 |

Rama Rama Jaya Raja Rama
Rama Rama Jaya Sita Rama

Sundara Kanda
Kapivara Santata Samsmrita Rama
Tadgathi Vighna Dhvamsaka Rama

Sitaapraanaa dhaaraka Rama
Dushta Dasaanana Dhuushita Rama

Shista Hanuumaadbhuushita Rama
Sitaa Vedhitha Kaakaavana Rama

Krutha Chuudaamani Darshana Rama
Kapivara Vachanasvaasita Rama | 61 |

Rama Rama Jaya Raja Rama
Rama Rama Jaya Sita Rama

Yuddha kanda
Ravana Nidhana Prasthita Rama
Vaanara Sainya Samaavrutha Rama

Shooshita Saridhii Shaarthita Rama
Vibhishanaabhaya Daayaka Rama

Parvatha Seetu Nibandhaka Rama
KumbhaKarna Sirascheedaka Rama

Rakshasa Sanga Vimardhaka Rama
Ahimahi Ravana chaarana Rama

Samhrtha Dasa Mukha Ravana Rama
Vidhi Bhava Mukha Sura Samsthuta Rama

Khasthita Dasaratha Vikshita Rama
Sitaa Darshana Modita Rama

Abhisiktha Vibhiishananata Rama
Puspaka Yaanaa-Rohana Rama

Bharadvaajaa Bhinishevana Rama
Bharatha Praana Priyakara Rama

Saakeetha Puri Bhuushana Rama
Sakala Swiiya Samaanatha Rama

Ratnala Satpithasthita Rama
Pattabhishekalankrita Rama

Paarthiva khula sammaanitha Rama
Vibhiishanaarpitha Rangaka Rama

kisha Kulaanugrahakara Rama
Sakala Jeeva Samrakshaka Rama

Samastha lokaadhaaraka Rama | 86 |

Rama Rama Jaya Raja Rama
Rama Rama Jaya Sita Rama

Uttara Kanda
Agastya Munigana Samstuta Rama
Vishruta Dashakanthodbhava Rama

Sitalingana Nirvritha Rama
Nithi Surakshita Janapada Rama

Vipinatyajitha Janakaja Rama
Kaaritala Vanasura Vadha Rama

Swarghata shambukha Samstutha Rama
Swatanaya Kushala Vananditha Rama

Ashwameedhakratu Deekshita Rama
Kaalaa Veditha Surapada Rama

Ayodhyaka Jana Mukthida Rama
Vidhimukha Vibudhaanandakha Rama

Tejomaya Nija Rupaka Rama
Samsriti Bandha Vimoochaka Rama

Dharmasthaapana Tatpara Rama
Bhakthiparaayana Muktida Rama

Sarwa Charaachara Paalaka Rama
Sarwa Bhavaamaya Vaaraka Rama

Vaikunthaalaya Samsthita Rama
Nithyaananda Padasthita Rama | 106 |

Rama Rama Jaya Raja Rama
Rama Rama Jaya Sita Rama || 108 ||

Mangalam
Bhayahara Mangala Dasaratha Rama
Jaya Jaya Mangala Sita Rama
Mangalakara Jaya Mangala Rama
Sangatha Subha Vibhavodaya Rama
Anandamrutha Varshaka Rama
Asritavatsala Jaya Jaya Rama
Raghupati Raghava Raja Rama
Patitapavana Sita Rama

Ithi Sri Nama Ramayanam Sampurnam ||

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.