Om Mahaprana Deepam Lyrics In Telugu

Introduction About Om Mahaprana Deepam Lyrics

  • Song: Om Mahapraana
  • Lyricist: Vedavyasa
  • Singers: Shankar Mahadevan

Om Mahaprana Deepam Lyrics Song In Telugu

ఓం మహాప్రాణ దీపం శివమ్ శివమ్
మఃఓంకార రూపం శివమ్ శివమ్
మహాసూర్య చంద్రాది నేత్రం పవిత్రం
మహా ఘాడ తిమిరాంతకంసౌరగాత్రం

మహా కాంతి బీజం మహా దివ్య తేజం
భవాని సమేతం భజే మంజునాథమ్
ఓం ఓం ఓం
నమః శంకరాయచ మయస్కరాయచ
నమశ్శివాయచ శివతరాయచ
బావహారయాచా

మహాప్రాణ దీపం శివమ్ శివమ్
భజే మంజునాథమ్ శివమ్ శివమ్

అద్వైత భాస్కరం అర్ధనారీశ్వరం
హృదశహృదయంగమం
చతురుధాది సంగమం
పంచభూతాత్మకం శతశత్రునాశకం
సప్తాశ్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధిశ్వరం
నవరసమానోహరం దశదిశసువిమలామ్

ఏకాదశోజ్వలం ఎకనాథేశ్వరం
ప్రస్తుతివ శంకరం
ప్రణత జన కింకరం
దుర్జనభయంకరం సజ్జనశుభంకరం
ప్రాణి భవతారకం ప్రకృతి హిత కరకం
భువన భవ్య భావదాయకం
భాగ్యాత్మకం రక్షకమ్

ఈశం సురేశం ఋషేశం పారేశేమ్
నటేశం గౌరీశం గణేశం భూతేశం
మహామధుర పంచాక్షరీ మంత్రం మార్షన్
మహా హర్ష వర్ష ప్రవర్షం సుశీర్షం

ఓం నమోహరాయచ స్వరాహారయాచా
పురహరాయచ రుద్రయచ భద్రయచ
ఇంద్రయచ నిత్యాయచ నిర్నిత్యయచ

మహాప్రాణ దీపం శివమ్ శివమ్
భజే మంజునాథమ్ శివమ్ శివమ్

దండండ దండండ
దండండ దండండ
దాన్కదినదా నవ
తాండవ డంబరం
తతిమ్మి తకధిమ్మీ దిధిమ్మీ
ధిమిధిమ్మీ సంగీత సాహిత్య
శుభ కమల భంభారం

ఓంకార ఘ్రిన్కర శృంగారా ఐనకర
మంత్ర బీజాక్షరం మంజునాథేశ్వరం
ఋగ్వేద మాంద్యం యజుర్వేద వైద్యం
సమ ప్రగీతమ్ అడ్తార్వప్రభాతం
పురాణేతిహాశం ప్రసిద్ధం విశుద్ధం
ప్రపంచాయికసూత్రం విరుద్ధం సుసిధం

నాకారం మకరం శిఖరం వికారం
ఎకరం నిరాకరసకరసరం
మహాకాలాకాలం మహా నీలకంఠం
మహానందనందం మహత్తట్టహాసం
ఝాటాఝటా రంగైక గంగ సుచిత్రం
జ్వాలాద్రుద్రనేత్రం సుమిత్రమ్ సుగోత్రం

మహాకాశంబ్యాసం మహాభానులింగం
మహాభర్త్రువర్ణం సువర్ణం ప్రవర్ణం

సౌరాష్ట్ర సుందరం సోమనాదీశ్వరం
శ్రీశైల మందిరం శ్రీ మల్లికార్జునం
ఉజ్జయిని పుర మహా కాలేశ్వరం
వైద్యనాథేశ్వరం మహా భీమేశ్వరం
అమర లింగేశ్వరం వామలిగేశ్వరం
కాశి విశ్వేశ్వరం పరం గ్రీష్మేశ్వరం
త్రయంబకదీశ్వరం నాగలింగేశ్వరం
శ్రీ కేదార లింగేశ్వరం

అగ్ని లింగాత్మకం జ్యోతి లింగాత్మకం
వాయు లింగాత్మకం ఆత్మ లింగాత్మకం
అఖిల లింగాత్మకం అగ్ని సోమాత్మకం

అనధిమ్ అమేయం అజేయం అచింత్యం
అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం
అనధిమ్ అమేయం అజేయం అచింత్యం
అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం

ధర్మస్థలక్షేత్ర వరపరంజ్యోతిమ్
ధర్మస్థలక్షేత్ర వరపరంజ్యోతిమ్
ధర్మస్థలక్షేత్ర వరపరంజ్యోతిమ్

ఓం నమః
సోమయాచ సౌమ్యయాచ
భవ్యయచ భాగ్యాయాచ
శాంతాయచ శౌర్యాయచ
యోగయచ భోగాయచ
కలయచ కాంతాయచ
రమ్యయచ గమ్యాయచ
ఈశాయచ శ్రీశాయచ
శర్వాయచ సర్వయచా

Om Mahaprana Deepam Song Lyrics In English

Om Mahapraanam Deepam Shivam Shivam

Mahomkara Roopam Shivam Shivam

Maha Surya Chandhraadhi Nethram Pavithram

Maha Gaada Thimiraanthakam Souragaathram

Mahakaanthi Beejam, Maha Divya Tejam

Bhavaani Sametham, Bhaje Manjunatham

Om Namah Shankarayacha, Mayaskaraayacha

Namah Shivayacha Shivatharaayacha Bavaharaayacha

Mahapraanam Deepam Shivam Shivam

Bhaje Manjunatham Shivam Shivam

Om Adhwaitha Bhaaskaram, Ardanaareeshwaram Hrudhasha Hrudhayangamam

Chathurudhadhi Sangamam, Panchabhoothaathmakam, Shathshathru Naashakam

Sapthaswareshwaram, Ashtasiddheeshwaram…

Navarasa Manoharam Dhashadhishaasuvimalam

Mekaadhashojwalam Ekanaadheshwaram…

Prasthuthiva Shankaram Pranatha Jana Kinkaram

Dhrjana Bhayankaram, Sajjana Shubhakaram…

Praani Bhavathaarakam Thakadhimitha Kaarakam

Bhuvana Bhavya Bhavadhaayakam, Bhaagyaathmakam Rakshakam

Eesham Suresham Rushesham Paresham…

Natesham Goureesham Ganesham Bhoothesham

Mahaa Madhura Panchaakshari Manthra Maarsham…

Maha Harsha Varsha Pravarsham Susheersham

Om, Namo Haraayacha Smaraharaayacha

Puraharaayacha Rudhraayacha, Bhadhraayacha Indhraayacha

Nithyaayacha Nirnidhraayacha…

Mahapraanam Deepam Shivam Shivam

Bhaje Manjunatham Shivam Shivam

DamDamDamDam DamDam Dam

Dakkaa Ninaanadha Navathaandavaadambaram

Thaddhimmi Thakadhimmi Dhiddhimmi Dhimi Dhimmi

Sangeetha Saahithyam Sumakamala Bhambaram

Omkaara Ghreenkaara Shreenkaara Imkaara, Manthra Beejaaksharam Naadheshwaram

Rugvedha Maadhyam Yajurwedha Vedhyam, Saama Prageetham Adhrvaprabhaatham

Puraanethihaasam Praseedham Vishuddham…

Prapanchaika Soothram Viruddham Susiddham

Nakaaram Makaaram Shikaaram Vakaaram Yakaaram Niraakaara Saakaarasaaram

Mahakaalakaalam Maha Neelakantam, Mahanandhanam Mahaattaattahaasam

Jhutaajhoota Rangaika Gangaa Suchithram…

Jjwala Dhvugra Nethram Sumithram Sugothram

Mahakaasha Bhaasham, Mahaabhaanu Lingam

Mahaa Bharthru Varnam, Suvarna Pravarnam

Souraashtra Sundharam, Somanaadheeshwaram

Srisaila Mandhiram, Sri Mallikharjunam

Ujjayini Pura Mahakaleshwaram

Vaidhyanaadheshwaram, Maha Bheemeshvaram

Amaralingeshwaram, Vaama Lingeshwaram

Kasi Vishweshwaram, Param Ghrushmeshwaram

Thrayambakeshwaram, Naaga Lingeshwaram

Sree, Kedhaara Lingeshwaram

Aplimgaathmakam Jyothilingaathmakam

Vaayu Lingaathmakam , Aathma Lingaathmakam

Akhila Lingaathmakam, Agni Somaathmakam

Anaadhim Ameyam Ajeyam Achithyam Amogham Apoorwam Anantham Akhandam (2)

Dharmasthala Kshethra Vara Paramjyothim (3)

Om Namah Somaayacha, Soumyaayacha

Bhavyayacha, Bhaagyaayacha, Shanthayacha

Shouryayacha Yogayacha, Bhogayacha

Kaalayacha, Kaanthayacha, Ramyaayacha

Gamyaayacha, Eeshaayacha, Srushaayacha

Sharvaayacha Sarwaayacha…

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.