Soundarya Lahari Lyrics In Telugu

Soundarya Lahari Lyrics Song In Telugu

శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం
న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి |
అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహరవిరించాదిభిరపి
ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృతపుణ్యః ప్రభవతి || ౧ ||

తనీయాంసం పాంసుం తవ చరణపంకేరుహభవం
విరించిః సంచిన్వన్విరచయతి లోకానవికలమ్ |
వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం
హరః సంక్షుద్యైనం భజతి భసితోద్ధూలనవిధిమ్ || ౨ ||

అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీ
జడానాం చైతన్యస్తబకమకరందస్రుతిఝరీ |
దరిద్రాణాం చింతామణిగుణనికా జన్మజలధౌ
నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపువరాహస్య భవతీ || ౩ ||

త్వదన్యః పాణిభ్యామభయవరదో దైవతగణ-
-స్త్వమేకా నైవాసి ప్రకటితవరాభీత్యభినయా |
భయాత్త్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం
శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ || ౪ ||

హరిస్త్వామారాధ్య ప్రణతజనసౌభాగ్యజననీం
పురా నారీ భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభమనయత్ |
స్మరోఽపి త్వాం నత్వా రతినయనలేహ్యేన వపుషా
మునీనామప్యంతః ప్రభవతి హి మోహాయ మహతామ్ || ౫ ||

ధనుః పౌష్పం మౌర్వీ మధుకరమయీ పంచ విశిఖా
వసంతః సామంతో మలయమరుదాయోధనరథః |
తథాప్యేకః సర్వం హిమగిరిసుతే కామపి కృపా-
-మపాంగాత్తే లబ్ధ్వా జగదిదమనంగో విజయతే || ౬ ||

క్వణత్కాంచీదామా కరికలభకుంభస్తననతా
పరిక్షీణా మధ్యే పరిణతశరచ్చంద్రవదనా |
ధనుర్బాణాన్పాశం సృణిమపి దధానా కరతలైః
పురస్తాదాస్తాం నః పురమథితురాహోపురుషికా || ౭ ||

సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిటపివాటీపరివృతే
మణిద్వీపే నీపోపవనవతి చింతామణిగృహే |
శివాకారే మంచే పరమశివపర్యంకనిలయాం
భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీమ్ || ౮ ||

మహీం మూలాధారే కమపి మణిపూరే హుతవహం
స్థితం స్వాధిష్ఠానే హృది మరుతమాకాశముపరి |
మనోఽపి భ్రూమధ్యే సకలమపి భిత్త్వా కులపథం
సహస్రారే పద్మే సహ రహసి పత్యా విహరసే || ౯ ||

సుధాధారాసారైశ్చరణయుగలాంతర్విగలితైః
ప్రపంచం సించంతీ పునరపి రసామ్నాయమహసః |
అవాప్య స్వాం భూమిం భుజగనిభమధ్యుష్టవలయం
స్వమాత్మానం కృత్వా స్వపిషి కులకుండే కుహరిణి || ౧౦ ||

చతుర్భిః శ్రీకంఠైః శివయువతిభిః పంచభిరపి
ప్రభిన్నాభిః శంభోర్నవభిరపి మూలప్రకృతిభిః |
చతుశ్చత్వారింశద్వసుదలకలాశ్రత్రివలయ-
-త్రిరేఖాభిః సార్ధం తవ శరణకోణాః పరిణతాః || ౧౧ ||

త్వదీయం సౌందర్యం తుహినగిరికన్యే తులయితుం
కవీంద్రాః కల్పంతే కథమపి విరించిప్రభృతయః |
యదాలోకౌత్సుక్యాదమరలలనా యాంతి మనసా
తపోభిర్దుష్ప్రాపామపి గిరిశసాయుజ్యపదవీమ్ || ౧౨ ||

నరం వర్షీయాంసం నయనవిరసం నర్మసు జడం
తవాపాంగాలోకే పతితమనుధావంతి శతశః |
గలద్వేణీబంధాః కుచకలశవిస్రస్తసిచయా
హఠాత్త్రుట్యత్కాంచ్యో విగలితదుకూలా యువతయః || ౧౩ ||

క్షితౌ షట్పంచాశద్ద్విసమధికపంచాశదుదకే
హుతాశే ద్వాషష్టిశ్చతురధికపంచాశదనిలే |
దివి ద్విఃషట్త్రింశన్మనసి చ చతుఃషష్టిరితి యే
మయూఖాస్తేషామప్యుపరి తవ పాదాంబుజయుగమ్ || ౧౪ ||

శరజ్జ్యోత్స్నాశుద్ధాం శశియుతజటాజూటమకుటాం
వరత్రాసత్రాణస్ఫటికఘటికాపుస్తకకరామ్ |
సకృన్న త్వా నత్వా కథమివ సతాం సంనిదధతే
మధుక్షీరద్రాక్షామధురిమధురీణాః ఫణితయః || ౧౫ ||

కవీంద్రాణాం చేతఃకమలవనబాలాతపరుచిం
భజంతే యే సంతః కతిచిదరుణామేవ భవతీమ్ |
విరించిప్రేయస్యాస్తరుణతరశృంగారలహరీ-
-గభీరాభిర్వాగ్భిర్విదధతి సతాం రంజనమమీ || ౧౬ ||

సవిత్రీభిర్వాచాం శశిమణిశిలాభంగరుచిభి-
-ర్వశిన్యాద్యాభిస్త్వాం సహ జనని సంచింతయతి యః |
స కర్తా కావ్యానాం భవతి మహతాం భంగిరుచిభి-
-ర్వచోభిర్వాగ్దేవీవదనకమలామోదమధురైః || ౧౭ ||

తనుచ్ఛాయాభిస్తే తరుణతరణిశ్రీసరణిభి-
-ర్దివం సర్వాముర్వీమరుణిమని మగ్నాం స్మరతి యః |
భవంత్యస్య త్రస్యద్వనహరిణశాలీననయనాః
సహోర్వశ్యా వశ్యాః కతి కతి న గీర్వాణగణికాః || ౧౮ ||

ముఖం బిందుం కృత్వా కుచయుగమధస్తస్య తదధో
హరార్ధం ధ్యాయేద్యో హరమహిషి తే మన్మథకలామ్ |
స సద్యః సంక్షోభం నయతి వనితా ఇత్యతిలఘు
త్రిలోకీమప్యాశు భ్రమయతి రవీందుస్తనయుగామ్ || ౧౯ ||

కిరంతీమంగేభ్యః కిరణనికురుంబామృతరసం
హృది త్వామాధత్తే హిమకరశిలామూర్తిమివ యః |
స సర్పాణాం దర్పం శమయతి శకుంతాధిప ఇవ
జ్వరప్లుష్టాన్ దృష్ట్యా సుఖయతి సుధాధారసిరయా || ౨౦ ||

తటిల్లేఖాతన్వీం తపనశశివైశ్వానరమయీం
నిషణ్ణాం షణ్ణామప్యుపరి కమలానాం తవ కలామ్ |
మహాపద్మాటవ్యాం మృదితమలమాయేన మనసా
మహాంతః పశ్యంతో దధతి పరమాహ్లాదలహరీమ్ || ౨౧ ||

భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణా-
-మితి స్తోతుం వాంఛన్కథయతి భవాని త్వమితి యః |
తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజసాయుజ్యపదవీం
ముకుందబ్రహ్మేంద్రస్ఫుటమకుటనీరాజితపదామ్ || ౨౨ ||

త్వయా హృత్వా వామం వపురపరితృప్తేన మనసా
శరీరార్ధం శంభోరపరమపి శంకే హృతమభూత్ |
యదేతత్త్వద్రూపం సకలమరుణాభం త్రినయనం
కుచాభ్యామానమ్రం కుటిలశశిచూడాలమకుటమ్ || ౨౩ ||

జగత్సూతే ధాతా హరిరవతి రుద్రః క్షపయతే
తిరస్కుర్వన్నేతత్స్వమపి వపురీశస్తిరయతి |
సదాపూర్వః సర్వం తదిదమనుగృహ్ణాతి చ శివ-
-స్తవాజ్ఞామాలంబ్య క్షణచలితయోర్భ్రూలతికయోః || ౨౪ ||

త్రయాణాం దేవానాం త్రిగుణజనితానాం తవ శివే
భవేత్పూజా పూజా తవ చరణయోర్యా విరచితా |
తథాహి త్వత్పాదోద్వహనమణిపీఠస్య నికటే
స్థితా హ్యేతే శశ్వన్ముకులితకరోత్తంసమకుటాః || ౨౫ ||

విరించిః పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం
వినాశం కీనాశో భజతి ధనదో యాతి నిధనమ్ |
వితంద్రీ మాహేంద్రీ వితతిరపి సంమీలితదృశా
మహాసంహారేఽస్మిన్విహరతి సతి త్వత్పతిరసౌ || ౨౬ ||

జపో జల్పః శిల్పం సకలమపి ముద్రావిరచనా
గతిః ప్రాదక్షిణ్యక్రమణమశనాద్యాహుతివిధిః |
ప్రణామః సంవేశః సుఖమఖిలమాత్మార్పణదృశా
సపర్యాపర్యాయస్తవ భవతు యన్మే విలసితమ్ || ౨౭ ||

సుధామప్యాస్వాద్య ప్రతిభయజరామృత్యుహరిణీం
విపద్యంతే విశ్వే విధిశతమఖాద్యా దివిషదః |
కరాలం యత్క్ష్వేలం కబలితవతః కాలకలనా
న శంభోస్తన్మూలం తవ జనని తాటంకమహిమా || ౨౮ ||

కిరీటం వైరించం పరిహర పురః కైటభభిదః
కఠోరే కోటీరే స్ఖలసి జహి జంభారిమకుటమ్ |
ప్రణమ్రేష్వేతేషు ప్రసభముపయాతస్య భవనం
భవస్యాభ్యుత్థానే తవ పరిజనోక్తిర్విజయతే || ౨౯ ||

స్వదేహోద్భూతాభిర్ఘృణిభిరణిమాద్యాభిరభితో
నిషేవ్యే నిత్యే త్వామహమితి సదా భావయతి యః |
కిమాశ్చర్యం తస్య త్రినయనసమృద్ధిం తృణయతో
మహాసంవర్తాగ్నిర్విరచయతి నీరాజనవిధిమ్ || ౩౦ ||

చతుఃషష్ట్యా తంత్రైః సకలమతిసంధాయ భువనం
స్థితస్తత్తత్సిద్ధిప్రసవపరతంత్రైః పశుపతిః |
పునస్త్వన్నిర్బంధాదఖిలపురుషార్థైకఘటనా-
-స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితలమవాతీతరదిదమ్ || ౩౧ ||

శివః శక్తిః కామః క్షితిరథ రవిః శీతకిరణః
స్మరో హంసః శక్రస్తదను చ పరామారహరయః |
అమీ హృల్లేఖాభిస్తిసృభిరవసానేషు ఘటితా
భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని నామావయవతామ్ || ౩౨ ||

స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రితయమిదమాదౌ తవ మనో-
-ర్నిధాయైకే నిత్యే నిరవధిమహాభోగరసికాః |
భజంతి త్వాం చింతామణిగుణనిబద్ధాక్షవలయాః
శివాగ్నౌ జుహ్వంతః సురభిఘృతధారాహుతిశతైః || ౩౩ ||

శరీరం త్వం శంభోః శశిమిహిరవక్షోరుహయుగం
తవాత్మానం మన్యే భగవతి నవాత్మానమనఘమ్ |
అతః శేషః శేషీత్యయముభయసాధారణతయా
స్థితః సంబంధో వాం సమరసపరానందపరయోః || ౩౪ ||

మనస్త్వం వ్యోమ త్వం మరుదసి మరుత్సారథిరసి
త్వమాపస్త్వం భూమిస్త్వయి పరిణతాయాం న హి పరమ్ |
త్వమేవ స్వాత్మానం పరిణమయితుం విశ్వవపుషా
చిదానందాకారం శివయువతి భావేన బిభృషే || ౩౫ ||

తవాజ్ఞాచక్రస్థం తపనశశికోటిద్యుతిధరం
పరం శంభుం వందే పరిమిలితపార్శ్వం పరచితా |
యమారాధ్యన్భక్త్యా రవిశశిశుచీనామవిషయే
నిరాలోకేఽలోకే నివసతి హి భాలోకభువనే || ౩౬ ||

విశుద్ధౌ తే శుద్ధస్ఫటికవిశదం వ్యోమజనకం
శివం సేవే దేవీమపి శివసమానవ్యవసితామ్ |
యయోః కాంత్యా యాంత్యాః శశికిరణసారూప్యసరణే-
-ర్విధూతాంతర్ధ్వాంతా విలసతి చకోరీవ జగతీ || ౩౭ ||

సమున్మీలత్సంవిత్కమలమకరందైకరసికం
భజే హంసద్వంద్వం కిమపి మహతాం మానసచరమ్ |
యదాలాపాదష్టాదశగుణితవిద్యాపరిణతి-
-ర్యదాదత్తే దోషాద్గుణమఖిలమద్భ్యః పయ ఇవ || ౩౮ ||

తవ స్వాధిష్ఠానే హుతవహమధిష్ఠాయ నిరతం
తమీడే సంవర్తం జనని మహతీం తాం చ సమయామ్ |
యదాలోకే లోకాన్దహతి మహతి క్రోధకలితే
దయార్ద్రా యా దృష్టిః శిశిరముపచారం రచయతి || ౩౯ ||

తటిత్త్వంతం శక్త్యా తిమిరపరిపంథిస్ఫురణయా
స్ఫురన్నానారత్నాభరణపరిణద్ధేంద్రధనుషమ్ |
తవ శ్యామం మేఘం కమపి మణిపూరైకశరణం
నిషేవే వర్షంతం హరమిహిరతప్తం త్రిభువనమ్ || ౪౦ ||

తవాధారే మూలే సహ సమయయా లాస్యపరయా
నవాత్మానం మన్యే నవరసమహాతాండవనటమ్ |
ఉభాభ్యామేతాభ్యాముదయవిధిముద్దిశ్య దయయా
సనాథాభ్యాం జజ్ఞే జనకజననీమజ్జగదిదమ్ || ౪౧ ||

గతైర్మాణిక్యత్వం గగనమణిభిః సాంద్రఘటితం
కిరీటం తే హైమం హిమగిరిసుతే కీర్తయతి యః |
స నీడేయచ్ఛాయాచ్ఛురణశబలం చంద్రశకలం
ధనుః శౌనాసీరం కిమితి న నిబధ్నాతి ధిషణామ్ || ౪౨ ||

ధునోతు ధ్వాంతం నస్తులితదలితేందీవరవనం
ఘనస్నిగ్ధశ్లక్ష్ణం చికురనికురుంబం తవ శివే |
యదీయం సౌరభ్యం సహజముపలబ్ధుం సుమనసో
వసంత్యస్మిన్మన్యే వలమథనవాటీవిటపినామ్ || ౪౩ ||

తనోతు క్షేమం నస్తవ వదనసౌందర్యలహరీ-
-పరీవాహః స్రోతఃసరణిరివ సీమంతసరణిః |
వహంతీ సిందూరం ప్రబలకబరీభారతిమిర-
-ద్విషాం బృందైర్బందీకృతమివ నవీనార్కకిరణమ్ || ౪౪ ||

అరాలైః స్వాభావ్యాదలికలభసశ్రీభిరలకైః
పరీతం తే వక్త్రం పరిహసతి పంకేరుహరుచిమ్ |
దరస్మేరే యస్మిన్దశనరుచికింజల్కరుచిరే
సుగంధౌ మాద్యంతి స్మరదహనచక్షుర్మధులిహః || ౪౫ ||

లలాటం లావణ్యద్యుతివిమలమాభాతి తవ య-
-ద్ద్వితీయం తన్మన్యే మకుటఘటితం చంద్రశకలమ్ |
విపర్యాసన్యాసాదుభయమపి సంభూయ చ మిథః
సుధాలేపస్యూతిః పరిణమతి రాకాహిమకరః || ౪౬ ||

భ్రువౌ భుగ్నే కించిద్భువనభయభంగవ్యసనిని
త్వదీయే నేత్రాభ్యాం మధుకరరుచిభ్యాం ధృతగుణమ్ |
ధనుర్మన్యే సవ్యేతరకరగృహీతం రతిపతేః
ప్రకోష్ఠే ముష్టౌ చ స్థగయతి నిగూఢాంతరముమే || ౪౭ ||

అహః సూతే సవ్యం తవ నయనమర్కాత్మకతయా
త్రియామాం వామం తే సృజతి రజనీనాయకతయా |
తృతీయా తే దృష్టిర్దరదలితహేమాంబుజరుచిః
సమాధత్తే సంధ్యాం దివసనిశయోరంతరచరీమ్ || ౪౮ ||

విశాలా కల్యాణీ స్ఫుటరుచిరయోధ్యా కువలయైః
కృపాధారాధారా కిమపి మధురాభోగవతికా |
అవంతీ దృష్టిస్తే బహునగరవిస్తారవిజయా
ధ్రువం తత్తన్నామవ్యవహరణయోగ్యా విజయతే || ౪౯ ||

కవీనాం సందర్భస్తబకమకరందైకరసికం
కటాక్షవ్యాక్షేపభ్రమరకలభౌ కర్ణయుగలమ్ |
అముంచంతౌ దృష్ట్వా తవ నవరసాస్వాదతరలా-
-వసూయాసంసర్గాదలికనయనం కించిదరుణమ్ || ౫౦ ||

శివే శృంగారార్ద్రా తదితరజనే కుత్సనపరా
సరోషా గంగాయాం గిరిశచరితే విస్మయవతీ |
హరాహిభ్యో భీతా సరసిరుహసౌభాగ్యజననీ
సఖీషు స్మేరా తే మయి జనని దృష్టిః సకరుణా || ౫౧ ||

గతే కర్ణాభ్యర్ణం గరుత ఇవ పక్ష్మాణి దధతీ
పురాం భేత్తుశ్చిత్తప్రశమరసవిద్రావణఫలే |
ఇమే నేత్రే గోత్రాధరపతికులోత్తంసకలికే
తవాకర్ణాకృష్టస్మరశరవిలాసం కలయతః || ౫౨ ||

విభక్తత్రైవర్ణ్యం వ్యతికరితలీలాంజనతయా
విభాతి త్వన్నేత్రత్రితయమిదమీశానదయితే |
పునః స్రష్టుం దేవాన్ద్రుహిణహరిరుద్రానుపరతా-
-న్రజః సత్త్వం బిభ్రత్తమ ఇతి గుణానాం త్రయమివ || ౫౩ ||

పవిత్రీకర్తుం నః పశుపతిపరాధీనహృదయే
దయామిత్రైర్నేత్రైరరుణధవలశ్యామరుచిభిః |
నదః శోణో గంగా తపనతనయేతి ధ్రువమముం
త్రయాణాం తీర్థానాముపనయసి సంభేదమనఘమ్ || ౫౪ ||

నిమేషోన్మేషాభ్యాం ప్రలయముదయం యాతి జగతీ
తవేత్యాహుః సంతో ధరణిధరరాజన్యతనయే |
త్వదున్మేషాజ్జాతం జగదిదమశేషం ప్రలయతః
పరిత్రాతుం శంకే పరిహృతనిమేషాస్తవ దృశః || ౫౫ ||

తవాపర్ణే కర్ణేజపనయనపైశున్యచకితా
నిలీయంతే తోయే నియతమనిమేషాః శఫరికాః |
ఇయం చ శ్రీర్బద్ధచ్ఛదపుటకవాటం కువలయం
జహాతి ప్రత్యూషే నిశి చ విఘటయ్య ప్రవిశతి || ౫౬ ||

దృశా ద్రాఘీయస్యా దరదలితనీలోత్పలరుచా
దవీయాంసం దీనం స్నపయ కృపయా మామపి శివే |
అనేనాయం ధన్యో భవతి న చ తే హానిరియతా
వనే వా హర్మ్యే వా సమకరనిపాతో హిమకరః || ౫౭ ||

అరాలం తే పాలీయుగలమగరాజన్యతనయే
న కేషామాధత్తే కుసుమశరకోదండకుతుకమ్ |
తిరశ్చీనో యత్ర శ్రవణపథముల్లంఘ్య విలస-
-న్నపాంగవ్యాసంగో దిశతి శరసంధానధిషణామ్ || ౫౮ ||

స్ఫురద్గండాభోగప్రతిఫలితతాటంకయుగలం
చతుశ్చక్రం మన్యే తవ ముఖమిదం మన్మథరథమ్ | [సుఖ]
యమారుహ్య ద్రుహ్యత్యవనిరథమర్కేందుచరణం
మహావీరో మారః ప్రమథపతయే సజ్జితవతే || ౫౯ ||

సరస్వత్యాః సూక్తీరమృతలహరీకౌశలహరీః
పిబంత్యాః శర్వాణి శ్రవణచులుకాభ్యామవిరలమ్ |
చమత్కారశ్లాఘాచలితశిరసః కుండలగణో
ఝణత్కారైస్తారైః ప్రతివచనమాచష్ట ఇవ తే || ౬౦ ||

అసౌ నాసావంశస్తుహినగిరివంశధ్వజపటి
త్వదీయో నేదీయః ఫలతు ఫలమస్మాకముచితమ్ |
వహత్యంతర్ముక్తాః శిశిరకరనిశ్వాసగలితం
సమృద్ధ్యా యత్తాసాం బహిరపి చ ముక్తామణిధరః || ౬౧ ||

ప్రకృత్యా రక్తాయాస్తవ సుదతి దంతచ్ఛదరుచేః
ప్రవక్ష్యే సాదృశ్యం జనయతు ఫలం విద్రుమలతా |
న బింబం తద్బింబప్రతిఫలనరాగాదరుణితం
తులామధ్యారోఢుం కథమివ విలజ్జేత కలయా || ౬౨ ||

స్మితజ్యోత్స్నాజాలం తవ వదనచంద్రస్య పిబతాం
చకోరాణామాసీదతిరసతయా చంచుజడిమా |
అతస్తే శీతాంశోరమృతలహరీమమ్లరుచయః
పిబంతి స్వచ్ఛందం నిశి నిశి భృశం కాంజికధియా || ౬౩ ||

అవిశ్రాంతం పత్యుర్గుణగణకథామ్రేడనజపా
జపాపుష్పచ్ఛాయా తవ జనని జిహ్వా జయతి సా |
యదగ్రాసీనాయాః స్ఫటికదృషదచ్ఛచ్ఛవిమయీ
సరస్వత్యా మూర్తిః పరిణమతి మాణిక్యవపుషా || ౬౪ ||

రణే జిత్వా దైత్యానపహృతశిరస్త్రైః కవచిభి-
-ర్నివృత్తైశ్చండాంశత్రిపురహరనిర్మాల్యవిముఖైః |
విశాఖేంద్రోపేంద్రైః శశివిశదకర్పూరశకలా
విలీయంతే మాతస్తవ వదనతాంబూలకబలాః || ౬౫ ||

విపంచ్యా గాయంతీ వివిధమపదానం పశుపతే-
-స్త్వయారబ్ధే వక్తుం చలితశిరసా సాధువచనే |
తదీయైర్మాధుర్యైరపలపితతంత్రీకలరవాం
నిజాం వీణాం వాణీ నిచులయతి చోలేన నిభృతమ్ || ౬౬ ||

కరాగ్రేణ స్పృష్టం తుహినగిరిణా వత్సలతయా
గిరీశేనోదస్తం ముహురధరపానాకులతయా |
కరగ్రాహ్యం శంభోర్ముఖముకురవృంతం గిరిసుతే
కథంకారం బ్రూమస్తవ చిబుకమౌపమ్యరహితమ్ || ౬౭ ||

భుజాశ్లేషాన్నిత్యం పురదమయితుః కంటకవతీ
తవ గ్రీవా ధత్తే ముఖకమలనాలశ్రియమియమ్ |
స్వతః శ్వేతా కాలాగురుబహులజంబాలమలినా
మృణాలీలాలిత్యం వహతి యదధో హారలతికా || ౬౮ ||

గలే రేఖాస్తిస్రో గతిగమకగీతైకనిపుణే
వివాహవ్యానద్ధప్రగుణగుణసంఖ్యాప్రతిభువః |
విరాజంతే నానావిధమధురరాగాకరభువాం
త్రయాణాం గ్రామాణాం స్థితినియమసీమాన ఇవ తే || ౬౯ ||

మృణాలీమృద్వీనాం తవ భుజలతానాం చతసృణాం
చతుర్భిః సౌందర్యం సరసిజభవః స్తౌతి వదనైః |
నఖేభ్యః సంత్రస్యన్ప్రథమమథనాదంధకరిపో-
-శ్చతుర్ణాం శీర్షాణాం సమమభయహస్తార్పణధియా || ౭౦ ||

నఖానాముద్యోతైర్నవనలినరాగం విహసతాం
కరాణాం తే కాంతిం కథయ కథయామః కథముమే |
కయాచిద్వా సామ్యం భజతు కలయా హంత కమలం
యది క్రీడల్లక్ష్మీచరణతలలాక్షారసచణమ్ || ౭౧ ||

సమం దేవి స్కందద్విపవదనపీతం స్తనయుగం
తవేదం నః ఖేదం హరతు సతతం ప్రస్నుతముఖమ్ |
యదాలోక్యాశంకాకులితహృదయో హాసజనకః
స్వకుంభౌ హేరంబః పరిమృశతి హస్తేన ఝడితి || ౭౨ ||

అమూ తే వక్షోజావమృతరసమాణిక్యకుతుపౌ
న సందేహస్పందో నగపతిపతాకే మనసి నః |
పిబంతౌ తౌ యస్మాదవిదితవధూసంగరసికౌ
కుమారావద్యాపి ద్విరదవదనక్రౌంచదలనౌ || ౭౩ ||

వహత్యంబ స్తంబేరమదనుజకుంభప్రకృతిభిః
సమారబ్ధాం ముక్తామణిభిరమలాం హారలతికామ్ |
కుచాభోగో బింబాధరరుచిభిరంతః శబలితాం
ప్రతాపవ్యామిశ్రాం పురదమయితుః కీర్తిమివ తే || ౭౪ ||

తవ స్తన్యం మన్యే ధరణిధరకన్యే హృదయతః
పయఃపారావారః పరివహతి సారస్వతమివ |
దయావత్యా దత్తం ద్రవిడశిశురాస్వాద్య తవ య-
-త్కవీనాం ప్రౌఢానామజని కమనీయః కవయితా || ౭౫ ||

హరక్రోధజ్వాలావలిభిరవలీఢేన వపుషా
గభీరే తే నాభీసరసి కృతసంగో మనసిజః |
సముత్తస్థౌ తస్మాదచలతనయే ధూమలతికా
జనస్తాం జానీతే తవ జనని రోమావలిరితి || ౭౬ ||

యదేతత్కాలిందీతనుతరతరంగాకృతి శివే
కృశే మధ్యే కించిజ్జనని తవ యద్భాతి సుధియామ్ |
విమర్దాదన్యోన్యం కుచకలశయోరంతరగతం
తనూభూతం వ్యోమ ప్రవిశదివ నాభిం కుహరిణీమ్ || ౭౭ ||

స్థిరో గంగావర్తః స్తనముకులరోమావలిలతా-
-కలావాలం కుండం కుసుమశరతేజోహుతభుజః |
రతేర్లీలాగారం కిమపి తవ నాభిర్గిరిసుతే
బిలద్వారం సిద్ధేర్గిరిశనయనానాం విజయతే || ౭౮ ||

నిసర్గక్షీణస్య స్తనతటభరేణ క్లమజుషో
నమన్మూర్తేర్నారీతిలక శనకైస్త్రుట్యత ఇవ |
చిరం తే మధ్యస్య త్రుటితతటినీతీరతరుణా
సమావస్థాస్థేమ్నో భవతు కుశలం శైలతనయే || ౭౯ ||

కుచౌ సద్యః స్విద్యత్తటఘటితకూర్పాసభిదురౌ
కషంతౌ దోర్మూలే కనకకలశాభౌ కలయతా |
తవ త్రాతుం భంగాదలమితి వలగ్నం తనుభువా
త్రిధా నద్ధం దేవి త్రివలి లవలీవల్లిభిరివ || ౮౦ ||

గురుత్వం విస్తారం క్షితిధరపతిః పార్వతి నిజా-
-న్నితంబాదాచ్ఛిద్య త్వయి హరణరూపేణ నిదధే |
అతస్తే విస్తీర్ణో గురురయమశేషాం వసుమతీం
నితంబప్రాగ్భారః స్థగయతి లఘుత్వం నయతి చ || ౮౧ ||

కరీంద్రాణాం శుండాన్కనకకదలీకాండపటలీ-
-ముభాభ్యామూరుభ్యాముభయమపి నిర్జిత్య భవతీ |
సువృత్తాభ్యాం పత్యుః ప్రణతికఠినాభ్యాం గిరిసుతే
విధిజ్ఞ్యే జానుభ్యాం విబుధకరికుంభద్వయమసి || ౮౨ ||

పరాజేతుం రుద్రం ద్విగుణశరగర్భౌ గిరిసుతే
నిషంగౌ జంఘే తే విషమవిశిఖో బాఢమకృత |
యదగ్రే దృశ్యంతే దశశరఫలాః పాదయుగలీ-
-నఖాగ్రచ్ఛద్మానః సురమకుటశాణైకనిశితాః || ౮౩ ||

శ్రుతీనాం మూర్ధానో దధతి తవ యౌ శేఖరతయా
మమాప్యేతౌ మాతః శిరసి దయయా ధేహి చరణౌ |
యయోః పాద్యం పాథః పశుపతిజటాజూటతటినీ
యయోర్లాక్షాలక్ష్మీరరుణహరిచూడామణిరుచిః || ౮౪ ||

నమోవాకం బ్రూమో నయనరమణీయాయ పదయో-
-స్తవాస్మై ద్వంద్వాయ స్ఫుటరుచిరసాలక్తకవతే |
అసూయత్యత్యంతం యదభిహననాయ స్పృహయతే
పశూనామీశానః ప్రమదవనకంకేలితరవే || ౮౫ ||

మృషా కృత్వా గోత్రస్ఖలనమథ వైలక్ష్యనమితం
లలాటే భర్తారం చరణకమలే తాడయతి తే |
చిరాదంతఃశల్యం దహనకృతమున్మూలితవతా
తులాకోటిక్వాణైః కిలికిలితమీశానరిపుణా || ౮౬ ||

హిమానీహంతవ్యం హిమగిరినివాసైకచతురౌ
నిశాయాం నిద్రాణం నిశి చరమభాగే చ విశదౌ |
వరం లక్ష్మీపాత్రం శ్రియమతిసృజంతౌ సమయినాం
సరోజం త్వత్పాదౌ జనని జయతశ్చిత్రమిహ కిమ్ || ౮౭ ||

పదం తే కీర్తీనాం ప్రపదమపదం దేవి విపదాం
కథం నీతం సద్భిః కఠినకమఠీకర్పరతులామ్ |
కథం వా బాహుభ్యాముపయమనకాలే పురభిదా
యదాదాయ న్యస్తం దృషది దయమానేన మనసా || ౮౮ ||

నఖైర్నాకస్త్రీణాం కరకమలసంకోచశశిభి-
-స్తరూణాం దివ్యానాం హసత ఇవ తే చండి చరణౌ |
ఫలాని స్వఃస్థేభ్యః కిసలయకరాగ్రేణ దదతాం
దరిద్రేభ్యో భద్రాం శ్రియమనిశమహ్నాయ దదతౌ || ౮౯ ||

దదానే దీనేభ్యః శ్రియమనిశమాశానుసదృశీ-
-మమందం సౌందర్యప్రకరమకరందం వికిరతి |
తవాస్మిన్మందారస్తబకసుభగే యాతు చరణే
నిమజ్జన్మజ్జీవః కరణచరణః షట్చరణతామ్ || ౯౦ ||

పదన్యాసక్రీడాపరిచయమివారబ్ధుమనసః
స్ఖలంతస్తే ఖేలం భవనకలహంసా న జహతి |
అతస్తేషాం శిక్షాం సుభగమణిమంజీరరణిత-
-చ్ఛలాదాచక్షాణం చరణకమలం చారుచరితే || ౯౧ ||

గతాస్తే మంచత్వం ద్రుహిణహరిరుద్రేశ్వరభృతః
శివః స్వచ్ఛచ్ఛాయాఘటితకపటప్రచ్ఛదపటః |
త్వదీయానాం భాసాం ప్రతిఫలనరాగారుణతయా
శరీరీ శృంగారో రస ఇవ దృశాం దోగ్ధి కుతుకమ్ || ౯౨ ||

అరాలా కేశేషు ప్రకృతిసరలా మందహసితే
శిరీషాభా చిత్తే దృషదుపలశోభా కుచతటే |
భృశం తన్వీ మధ్యే పృథురురసిజారోహవిషయే
జగత్త్రాతుం శంభోర్జయతి కరుణా కాచిదరుణా || ౯౩ ||

కలంకః కస్తూరీ రజనికరబింబం జలమయం
కలాభిః కర్పూరైర్మరకతకరండం నిబిడితమ్ |
అతస్త్వద్భోగేన ప్రతిదినమిదం రిక్తకుహరం
విధిర్భూయో భూయో నిబిడయతి నూనం తవ కృతే || ౯౪ ||

పురారాతేరంతఃపురమసి తతస్త్వచ్చరణయోః
సపర్యామర్యాదా తరలకరణానామసులభా |
తథా హ్యేతే నీతాః శతమఖముఖాః సిద్ధిమతులాం
తవ ద్వారోపాంతస్థితిభిరణిమాద్యాభిరమరాః || ౯౫ ||

కలత్రం వైధాత్రం కతికతి భజంతే న కవయః
శ్రియో దేవ్యాః కో వా న భవతి పతిః కైరపి ధనైః |
మహాదేవం హిత్వా తవ సతి సతీనామచరమే
కుచాభ్యామాసంగః కురవకతరోరప్యసులభః || ౯౬ ||

గిరామాహుర్దేవీం ద్రుహిణగృహిణీమాగమవిదో
హరేః పత్నీం పద్మాం హరసహచరీమద్రితనయామ్ |
తురీయా కాపి త్వం దురధిగమనిఃసీమమహిమా
మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మమహిషి || ౯౭ ||

కదా కాలే మాతః కథయ కలితాలక్తకరసం
పిబేయం విద్యార్థీ తవ చరణనిర్ణేజనజలమ్ |
ప్రకృత్యా మూకానామపి చ కవితాకారణతయా
కదా ధత్తే వాణీముఖకమలతాంబూలరసతామ్ || ౯౮ ||

సరస్వత్యా లక్ష్మ్యా విధిహరిసపత్నో విహరతే
రతేః పాతివ్రత్యం శిథిలయతి రమ్యేణ వపుషా |
చిరం జీవన్నేవ క్షపితపశుపాశవ్యతికరః
పరానందాభిఖ్యం రసయతి రసం త్వద్భజనవాన్ || ౯౯ ||

ప్రదీపజ్వాలాభిర్దివసకరనీరాజనవిధిః
సుధాసూతేశ్చంద్రోపలజలలవైరర్ఘ్యరచనా |
స్వకీయైరంభోభిః సలిలనిధిసౌహిత్యకరణం
త్వదీయాభిర్వాగ్భిస్తవ జనని వాచాం స్తుతిరియమ్ || ౧౦౦ ||

Soundarya Lahari Song Lyrics In English

Shivah Shaktya Yukto Yadi Bhavati Shaktah Prabhavitum
Na Chedevam Devo Na Khalu Kusalah Spandithumapi |
Atastwamaradhyam hariharavirinchadibhirapi
pranamtum stotum va kathamakritapunyah prabhavati || 1 ||

Taniyamsam pansum tava charanapankeruhbhavam
virinchih sanchinvanvirachayati lokanavikalam |
Vahatyenam Shaurih Kathamapi Sahasrena Shirasam
Harah Sankshudyayanam Bhajati Bhasitodhulanavidhim || 2 ||

Avidyanamanthastimiramihiradvipanagari
jadanam Chaitanyastabakamakarandasrutijhari |
Daridranam chintamanigunanika janmajaladhau
engagenam damshtra muraripuvarahasya bhavati || 3 ||

tvadanyah panibhyambhayavarado daivatagana-
-stvameka naivasi prakatitavarabhityabhinaya |
Bhayattratum datum phalamapi cha wanchasamadhikam
saranye lokanam tava hi charanaveva nipunau || 4 ||

Haristvamaradhya Pranatajanasaubhagyajananim
pura nari bhutva puraripumapi kshobhamanayat |
Smaroఽpi tvam natva ratinayanalehyana vapusha
muninamapyantah prabhavati hi mohaya mahatam || 5 ||

Dhanuh Poushpam Maurvi Madhukaramayi Panch Vishikha
Vasantah Samantho Malayamarudayodhanarathah |
Tathapyekah sarvam himagirisute kamapi kripa-
-mapangatte labdhwa jagadidamanango vijayate || 6 ||

Kwanatkanchidama karikalabhakumbhastananata
parikshina madhe parinathasaraccandravadana |
Dhanurbanaanpasam srinimapi dadhana karathalaih
purastadastam nah puramathiturahopurushika || 7 ||

Sudhasindhormadhye suravitapivatiparivrithe
manidvipe neepopavanavati chintamanigrihe |
Sivakare manche paramashivaparyankanilayam
bhajanti tvam dhanyah katichana chidanandalaharim || 8 ||

Mahim Mooladhare Kamapi Manipure Hutavaham
Sthitam Swadhishthane Hridi Marutamakasamupari |
Manoఽpi bhrumadhye sakalamapi bhittva kulapatham
sahasrare padme saha rahasi patya viharase || 9 ||

Sudhadharasaraiishcharanayugalantarvigalitaih
mundo cinchanti punarapi rasamnayamahasah |
Avapya Swam Bhumim Bhujaganibhamadhyushtavalayam
Swamatmanam Kritva Swapishi Kulakunde Kuharini || 10 ||

Chaturbhih Srikanthaih Shivayuvatibhih Panchbhirapi
Prabhinnabhih Sambhornavabhirapi Moolaprakritibhih |
Chatushchatvarimsadvasudakalasratrivalaya-
-trirekhabhih sardham tava sarakonah parinatah || 11 ||

Tvadiyam Soundaryam Tuhinagirikanye Tulayitum
Kavindrah Kalpante Kathamapi Virinchiprabhritayah |
Yadalokautsukyadamaraalana yanti manasa
tapobhirdushprapamapi girisasaayujyapadavim || 12 ||

Naram Varshiamsam Nayanavirasam Narmasu Jadam
Tavapangaloke Patitamanudhavanti Satashah |
Galadvenibandah kuchakalashavisrastasichaya
hatattrutyatkanchyo vigalitadukula yuvayamayah || 13 ||

Kshitau shatpanchashaddvisamadhikapanchashadudake
hutashe dvashshtischaturadhikapanchasadile |
divi dvihshattrimshanmanasi cha chatuhsashtiriti ye
mayukhasteshamapyupari tava padambujayugam || 14 ||

Sarajjyotsnashudham sasyutajatajutamakutam
varatrasatranaspatikaghatikapuktakaram |
Sakrinna Tva Natva Kathamiva Satam Sannidadhate
Madhukshiradrakshamadhurimadhurinah Fanitayah || 15 ||

Kavindranam chetahkamalavanabalathaparuchim
bhajante ye santah kathichidarunameva bhavatim |
Virinchipreyasyastraunatarasringaralahari-
-gabhirabhirwagbhirvidadhatati satam ranjanamami || 16 ||

Savithribhirvacham Sasimanisilabhangaruchibhi-
-Rvasinyadyabhistvam Saha Janani Sanchintayati Yah |
Sa kartha kavyanam bhavati mahatam bhangiruchibhi-
-rvachobhirvagdevivadanakamalamodamadhuraih || 17 ||

Tanuchchayaabhiteta tarunataranisrisaranibhi-
-rdivam sarvamurvimarunimani magnam smrati yah |
Bhavantyasya trasyadvanaharinasalinanayanah
sahorvasya vasyah kati kati na girvanaganikah || 18 ||

Mukha Bindum Kritva Kuchayugamadhastasya Tadadho
Harardham Dhyaedyo Haramahishi Te Manmathakalam |
Sa sadyah krisha nayati vanita ityathilaghu
trilokimapyashu bhramayati ravindusthanayugam || 19 ||

kirantimangebhyah kirananikurumbamritarasam
hridi tvamadhatte himakarasilamurthymiva yah |
Sa sarpanam darpam samayati shakuntadhipa iva
jvaraplushtan drishtya sukhayati sudhaharasiraya || 20 ||

Tatillekhatanveem Tapanasashivaishwanaramayim
Nishannam Shannamapyupari Kamalanam Tava Kalam |
Mahapadmatavyam mriditamalamayena manasa
mahantah pasyamto dadhati paramahladalaharim || 21 ||

Bhavani tvam dase mai vitara drishtim sakaruna-
-miti stotum vanchankathayati bhavani tvamiti yah |
Tadaiva tvam tasmai dishasi nijasayujyapadavim
mukundabrahmendrasfutamakutanirajithapadam || 22 ||

tvaya hrtva vamam vapuraparitriptena manasa
syllardham sambhoraparamapi shanke hritamabhut |
yadetattvadrupam sakalamarunabham trinayanam
kuchabhyamanamram kutilasasichudalamakutam || 23 ||

Jagatsute dhata hariravati rudrah kspayate
thiraskurvannetatsvamapi vapurisastirayati |
Sadapurvah sarvam tadidamanugrihnati cha siva-
-stavajnamalambaya ksanachalitayoorbhrulatikayoh || 24 ||

Thrayanam Devanam Trigunajanitanam Tava Shiva
Bhavetpooja Pooja Tava Charanayorya Virachita |
Tathahi tvatpadodvahanamanipeethasya nikate
sthita hyete shasvanmukulitakarottamsamakutah || 25 ||

Virinchih panchatvam vrajati harirapnoti
viratim vinasam keenasho bhajati dhanado yati nidhanam |
Vitandri Mahendri Vitathirapi Sammeelitadrisha
MahasamhareఽSminviharati Sati Twatpatirasau || 26 ||

japo jalpah sculpture sakalamapi mudravirachana
gatih pradakshinyakramanamashanadyahutividih ​​|
Pranamah samvesah sukhamakhilamatmarpanadrisha
saparyaparyayastava bhavatu yanme vilasitam || 27 ||

Sudhamapyaswadya pratibhayajaramrityuharineem
vipadyante visve vidhisatamakhadya divishadah |
karalam yatkshvelam kabalitavatah kalakalana
na sambhostanmoolam tava janani tatankamahima || 28 ||

kiritam vairincham parihara purah kaitabhabhidah
kathore koteire skhalasi jahi jambarimakutam |
Pranamreshvetesu prashabamupayatsya building
Bhavasyabhyuthane tava parijanoktirvijayate || 29 ||

Swadehodbhutabhirghrinibhiranimadyabhirabhito
nishevye nitye tvamahamiti sada bhavayati yah |
Kimashcharya Tasya Trinayanasamriddhim Trinayato
Mahasamvarthagnirvirachayati Nirajanavidhim || 30 ||

Chatuhshashtya tantraih sakalamatisandhaya bhuvanam
sthitastatthatsiddhiprasavaparatantraih pashupatih |
Punastvannirbandhadakhilapurusharthaikaghatana-
-swatantram te tantram kshititalamavathitaradidam || 31 ||

Shivah Shaktih Kamah Kshitiratha Ravih Sitakiranah
Smaro Hamsah Sakrastadanu Cha Paramaraharayah |
Ami hrillekhabhistisrubhiravasaneshu ghathita bhajante
varnaste tava janani namavayavatam || 32 ||

Smaram yonim lakshmim tritayamidamadau tava mano-
-rnidhayike nitye niravadhimahabhogarasikah |
Bhajanti Tvam Chintamanigunanibadhakshavalayah
Shivagnau Juhwantah Surabhighritadharahutisataih || 33 ||

Body Tvam Sambhoh Sasimihiravakshoruhayugam
Tavatmanam Manye Bhagwati Navatmanamanagam |
Atah seshah seshityayambuhayasamalataya
sthitah sambandho vam samarasaparanandaparayoh || 34 ||

Manastvam Vyoma Tvam Marudasi
Marutsarathirasi Tvamapastvam Bhumistvai Parinathayam Na Hi Param |
Tvameva Swatmanam Parinamayitum Vishvavapusha
Chidanandakaram Sivayuvati Bhavena Bibhrishe || 35 ||

Tavajnachakrastam tapanasashikotidyuthidharam
param shambhum vande parimilitaparsvam parachita |
Yamaradhyanbhaktya ravishashishuchinamavishe
niraloke ఽloke nivasati hi bhalokabhuvane || 36 ||

Vishuddhau te suddhasfatikavisadam vyomajanakam
shivam seve devimapi shivasamanavyavasitam |
Yaoh kantya yantyah sasikiranasarupyasarane-
-rvidhutantardhwanta vilasati chakoriva jagati || 37 ||

Samunmeelatsamvitkamalamakarandaikarasikam
bhaje hamsadvandvam kimapi mahatam manasacharam |
Yadalapadashtadasagunitavidyaparinati-
-ryadadatta doshadgunamakhilamadbhyah paya iva || 38 ||

Tava swadhisthane hutavahamadhisthaya niratam
tamide samvartam janani mahatim tam cha samayam |
Yadaloke Lokandahati Mahati Krodhakalite
Dayardra Ya Drishtih Sisiramupacharam Rachayati || 39 ||

tatittvam saktya timiraparipanthisfuranaya
sfurannanaratnabharanaparinaddhendradhanusham |
Tava shyam cloud kamapi manipuraikasaranam
nisheve varstam haramihirataptam tribhuvanam || 40 ||

Tavadhare mule sa samaya lasyaparaya
navatmanam manye navarasamahatandavanatam |
Ubhabhyametabhyamudayavidhimuddishya dayaya
sanathabhyam jajne janakajananimajjagadidam || 41 ||

Gatiairmanikyatvam gaganamanibhih sandraghatitam
kiritam te haiman himagirisute kirtayati yah |
Sa needeyachayachhuranashabalam chandrasakalam
dhanuh shaunaseeram kmiti na nibadhnati dhishanam || 42 ||

Dhunothu dvantam nastulidhalithendivaravanam
ghanasnigdhaslakshanam chikuranikurumbam tava shive |
Yadiyam Saurabhyam Sahajamupalabdhum Sumanaso
Vasanthyasminmanye Valamathanavativitapinam || 43 ||

Tanotu kshema nastava vadanasoundaryalahari-
-parivahah srotahsaraniriva seemanthasaranih |
Vahanti sindooram prabalakabaribharathimira-
-dvisham brindairbandhiratimiva naveenarkakiranam || 44 ||

Aralaih svabhavyadalikalabhasasribhiralakaih
paritam te vaktram parihsati pankeruharuchim |
Darasmere yasmindashanaruchikinjalkaruchire
sugandhau madyanti smaradahanachakshurmadhulihah || 45 ||

Lalatam lavanyadyutivimalamabhati tava ya-
-ddvitiyam tanmanye makutaghatitam chandrasakalam |
Viparyasanyasadhubhayamapi sambhuya cha mithah
sudhalepasyutih parinamati rakahimakarah || 46 ||

Bhruvau Bhugne Kinchidbhuvanabhayabhangavyasani
Tvadiye Netrabhyam Madhukararuchibhyam Dhritagunam |
Dhanurmanye savyetarakaragrihitam
ratipateh prakosthe mushtau cha sthagayati nigudhantaramume || 47 ||

Ahah suthe savyam tava nayanamarkamattaya
triyam vamam te srujati rajaninayakathaya |
Tritiya te drishtirdardalitahemambujaruchih
samadhatte sandhyam divasanisayorantaracharim || 48 ||

Visala Kalyani Sputaruchirayodhya Kuvalayaih
Kripadharadhara Kimapi Madhurabhogavatika |
Avanti Drishti bahunagaravistaravijaya
dhruvam tattannamavyaharanyogya vijayate || 49 ||

Kaveenam Sansutstabakamakarandaikarasikam
Katakshavyakshebharamarakalabhau karnayugalam |
Amunchantau drishtva tava navarasaswatarala-
-vasuyasamsargadalikanayanam kinchidarunam || 50 ||

Shive Srnakardra and others Kutsanapara
Sarosha Gangayan Girisacharathe Vismayavati |
Harahibyo bhita sarasiruhasaubhagyajanani
sakhishu smera te mai janani drishtih sakaruna || 51 ||

Gate karnabhairnam garuta iva pakshmani dadhati
puram bhetuschittaprasamarasavidravanaphale |
Ime netre gotradharapatikulottamsakalike
tavakarnakrishtasmarasaravilasam kalayatah || 52 ||

vibhaktatrivarnyam vyatikaritalilanjanataya
vibhati tvannetratritayamidamishanadayite |
Re-created devandruhinaharirudranuparata-
-nrajah sattvam bibhrattama iti gunanam trayamiva || 53 ||

Pavitrikartum nah pashupatiparadhinahrdaye
dayamitrairnetrairairarunadhavalasyamaruchibhih |
nadah shono ganga tapanatanayeti
dhruvamamum trayanam theerthanamupanayasi sambhedamanagham || 54 ||

Nimeshonmeshabhyam pralayamudayam yati jagati
tavetyahuh santo dharanidhararajanyatanaye |
Tvadunmeshajjatam jagadidamashesham pralayatah
paritrathum shanke parihritanimeshastava drishah || 55 ||

Tavaparne karnejapanayanapaishunyachakita
niliyanthe toye niyatmanimeshah safarikah |
Eyam Cha Srirbadchadhaputakavatam Kuvalayam
Jahati Pratyushe Nishi Cha Vighatayya Pravisathi || 56 ||

Drisha Draghiyasya Daradalitanilotpalarucha
Daviyansam Deenam Snapaya Kripaya Mamapi Shiva |
Anenayam dhanyo bhavati na cha te haniriyata
vane va harmye va samakaranipato himakarah || 57 ||

Aralam te paliyugalamagarajanyatanaye
na keshamadhatte kusumasarakodandakutukum |
Thirascheno yatra sravanapathamullanghya vilasa-
-nnpangavyasango dishathi sarasandhanadhishanam || 58 ||

Sphuradgandabhogapratilitatatankayugalam
chatushchakram manye tava mukhamidam manmatharatham | [Sukha]
Yamaruhya druhyatyavanirathamarkenducharanam
mahavira marah pramathapataye sajjitavate || 59 ||

Sarasvatyah suktiramritalaharikausahalaharih
pibantyah sarvani sravanchulakabhyamaviralam |
Chamatkaraslaghachalitasirasah kundalagano
jhanatkaraistaraih Prativachanamachashta iva te || 60 ||

Asau nasavamsastuhinagirivamsadhwajapati
tvadeo nediyah phalatu phalamasmakamuchitam |
Vahatyantarmuktah sisirakaranisvasgalitam
samriddhya yattasam bahirapi cha muktamanidharah || 61 ||

prakritya raktayastava sudati dantachadarucheh
pravakshye sadhrysam janayatu phalam vidrumalata |
na bimbam tadbimbapratiphalanaragadarunitam
tulamadhyarodhum kathamiva vilajjeta kalaya || 62 ||

Smitajyotsnajalam tava vadanachandrasya pibatam
chakoranamasidathirasataya chanchujadima |
Ataste Seetamsoramritalaharimamlruchayah
pibanti sakamikam nishi nishi bhrisam kanjikadhiya || 63 ||

Avishrantham Pathurgunaganakathamredanajapa
japapushpacchaya tava janani jihva jayati sa |
Yadagrasinaayah sphatikadrshadacchachavimayi
sarasvatya murtih parinamati manikyavapusha || 64 ||

Rane Jitva Daityanapahritashirastraih Kavachibhi-
-rnivrttaishchandamsatripuraharanirmalyavimukhaih |
Visakhendropendraih sasivishadakarpurasakala
viliyanthe matastava vadanatambulakabalah || 65 ||

vipanchya gaavathi vidyamapadanam pasupate-
-stvayarabdhe vaktum chalitasirasa sadhuvacane |
Tadiyairmadhuryairapalapithatantrikalaravam
nizam veenam vani nichulayati cholena nibhritam || 66 ||

Karagrena Sprishtam Tuhinagirina Vatsalathaya
Girishenodastam Muhuradharapanakulataya |
karagrahyam sambhormukhamukuravrintam girisute
kathankaram brumastava chibukamaupamyabriyam || 67 ||

Bhujasleshanityam puradamayituh kantakawati
tava griva dhatte mukhakamalanalasriyamiyam |
Swatah Shweta Kalagurubahulajambalamalina
Mrinalilalityam Vahati Yadadho Haralatika || 68 ||

Gale rekhastisro gatigamakagithaikanipune
vivavanaddhapragunagunasankhyapratibhuvah |
virajante nanavidhamadhuraragakarabhuam
trayanam gramanam statiyamasimana iva te || 69 ||

mrinalimridvinam tava bhujalatanam chatasrunam
chaturbhih soundaryam sarasijabhavah stauti vadanaih |
Nakhebhyah santrasyanprathamamathanadandhakaripo-
-schathurnam shirshanam samamabhayahastarpanadhiya || 70 ||

Nakhanamudyotairnavanalinaragam vihasatham
karanam te kantim kathaya kathayamah kathamume |
Kayachidva Samyam Bhajatu Kalaya Hanta Kamalam
Yadi Kriedallaksmicharantalalaksharaschanam || 71 ||

samam devi skandadvipavadanapitam stanayuga
tavedam nah khedam haratu satatam prasnutamukham |
Yadalokyashankakulitahrdayo hasajanakah
svakumbhau herambah parimrisati hastena jhaditi || 72 ||

Amu te vakshojavamritarasamanikyakutupau
na dukaspando nagapatipatake manasi nah |
pibantau tau yasmadaviditavadhusangarasikau
kumaravadyapi dwiradavadanakraunchadalanou || 73 ||

Vahatyamba stamberamadanujakumbhaprakrittibhih
samarabdham muktamanibhiramalam haralathikam |
Kuchabhogo bimbadhararuchibhirantah sabalitam
pratapavavyamishram puradamaituh kirtimiva te || 74 ||

Tava stanyam manye dharanidharakanye hrudayatah
payahparavarah parivahati saraswatamiva |
Dayavatya dattam Dravidasishurasvadya tava ya-
-tkaveenam praudhanamazani kamaniyah kavaita || 75 ||

Harakrodhajwalavalibhiravalidhena vapusha gabhire
te nabhisarasi kritasango manasijah |
Samuttasthau tasmadachalatanaye dhoomalatika
janastam janithe tava janani romavaliriti || 76 ||

Yadethatkalinditanutharatarangakriti shive
krishe madhe kinchijjanani tava yadbhati sudhiam |
vimardadanyonyam kuchakalasayorantaragatam
tanubhutam vyoma pravishadiva nabhim kuharineem || 77 ||

Sishto Gangavartah Stnamukularomavalilatha-
-Kalavalam Kundam Kusumasaratejohutabhujah |
Raterlilagaram Kimapi Tava Nabhirgirisute
Biladwaram Siddergirishanananam Vijayate || 78 ||

Nisargakshinasya Sthanathatabharena Klamajusho
Namanmurthernaritilak Sanakaistrutyata iva |
Chiram te madhyasya trutitathatinitiratharuna
samavasthasthemno bhavatu kusalam sailatanaye || 79 ||

Kuchau sadyah svidyatattataghitakaurpasabhidurau
kashantau dormule kanakakalashabhau kalaita |
Tava Tratum Bhangadalamiti Valagnam Tanubhuva
Tridha Nadham Devi Trivali Lavalivallibhiriva || 80 ||

Gurutvam vastaram kshitidharapatih parvati nija-
-nnitambadachchidya tvai haranarupena nidadhe |
Ataste vistirno gururayamasesham vasumatim
nithambapragbharah sthagayati laghutvam nayati cha || 81 ||

Karindranam Sundankanakakadalikandapatali-
-mubhabhayamurbhayubhayamapi nirjitya bhavathi |
Suvritabhyam patyuh pranathikathinabhyam
girisute vidhignye janubhyam vibudhakarikumbhadwayamasi || 82 ||

Parajetum Rudram Dvigunasaragarbhau Girisute
Nishangau Janghe Te Vishamavishikho Badhamakrta |
Yadagre dhashyate dasarafalah padayugali-
-nakhagrachhdmanah suramakutasanaikanishitah || 83 ||

Sruthinam Moordhano Dadhati Tava Yau Shekarataya
Mamapyetau Matah Shirasi Dayaya Dhehi Charanau |
Yaoh padyam pathah pashupatijatajutathatini
yaorlakshalakshmirararunaharichudamaniruchih || 84 ||

Namovakam brumo nayanaramanaiyaya padayo-
-stavasmai dvandvaya sputaruchirasalaktakavathe |
Asuyatyatyantam yadabhihananaya sakshayate pashunamishanah
pramadavanakankelitarave || 85 ||

Mrisha kritva gotraskhalanamatha vailaksyanamitham
lalate bhartaram charanakamale tadayati te |
Chiradantahshalyam Dahanakritamunmulithavata
tulakotikwanaih kilikilitamishanaripuna || 86 ||

Himanihanthavyam Himagirinivasaikachaturau
Nishayam Nidranam Nishi Charamabhage Cha Visadau |
Varam lakshmipatram sriyamatisrujantau samayinam
sarojam tvatpadau janani jayataschithramiha kim || 87 ||

padam te kirteenam prapadampadam devi vipadam
kathaam neetam sadbhih karutakamathikarparatulam |
Katha va bahubhyamupayamanakale purabhida
yadadaya nyastam drishadi dayamanena manasa || 88 ||

Nakhairnakastreenam karakamalasankochasashibhi-
-starunam divyanam hasata iva te chandi charanau |
Falani svahsthebhyah kisalayakaragrena dadatam
daridrebhyo bhadram sriyamanisamahnaya dadatau || 89 ||

Dadane Deenebhyah Sriyamanisamashanasadrisi-
-Mamandam Soundaryapakaramakarandam Vikirati |
Tavasminmandarastabakasubhage yatu charane
nimajjanmajjeevah karanacharanah shatcharanatham || 90 ||

Padanyasakridaparichayamivarabdhumanasah
skhalanthaste khelam bhavanakalahamsa na jahati |
Atastesham shiksham subhagamanimanjiraranita-
-chhaladachakshanam charanakamalam charucharate || 91 ||

Gataste Manchatvam Druhinaharirudreshvarabhritah
Shivah Swachchachayaghatitakapataprachchadapatah |
Tvadiyanam bhasam pratifalanaragarunataya
salli shargako rasa iva drisham dogdhi kuthukam || 92 ||

Arala Kesheshu Prakritisarala Mandahasite
Shirishabha Chitte Drishadupalashobha Kuchatate |
Bhrisham Tanvi Madhe Prithururasijarohabishey
Jagattratum Sambhorjayati Karuna Kachidaruna || 93 ||

kalankah kasturi rajnikarabimbam jalamayam
kalabhih karpurairmarakatakarandam nibiditam |
Atastvadbhogena Pratidinamidam Riktakuharam
Vidhirbhuyo Bhuyo Nibidayati Nunam Tava Krite || 94 ||

Puraratheranthapuramasi tatasthvakaranayoh saparyamaryada
taralakarananamasulabha |
Tatha hyete neetah satamakhamukhah siddhimatulam
tava dvaropantastibhiranimadhyabhiramarah || 95 ||

Kalatram vaidhatram kathikati bhajante na kavayah
srio devyah ko va na bhavati patih kairapi dhanaih |
Mahadeva hitva tava sati satinamacharame
kuchabhyamasangah kuravakatarorapyasulabhah || 96 ||

Giramahurdevim druhinagrihinimamagavido
hareh patneem padmam harasahacharimadritanayam |
Turiya kapi tvam durdhigamanihseemamahima
mahamaya visvam bhramayasi parabrahmahahishi || 97 ||

Kada Kale Matah Kathaya Kalithalakthakarasam
Pibeyam Vidyarthi Tava Charanirnejanajalam |
Prakritya mookanamapi cha kavitakaranathaya
kada dhatte vanimukkamalathambularasatam || 98 ||

Sarasvatya Lakshmya Vidhiharisapatno
Viharate Rateh Pathivratyam Sithilayati Ramyena Vapusha |
Chiram Jivanneva Ksapitapashupasavyatikarah
Paranandabhikhyam Rasayati Rasam Tvadbhajanavan || 99 ||

Pradipajvalabhirdivasakaranirajanavidhih
sudhasutheschandropalajalalavairarghyarachana |
Svakiyairambhobhih salilanidhisauhityakaranam
tvadiyabhirvagbhistava janani vacham stuthiriyam || 100 ||

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.