Sri Lalitha Sahasranamam Song Lyrics In Telugu

Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics Song In Telugu

అస్య శ్రీలలితాదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య | వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః |అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవతా | శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ |
మధ్యకూటేతి శక్తిః | శక్తికూటేతి కీలకమ్ | మూలప్రకృతిరితి ధ్యానమ్ | మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ | మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్
తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరుహామ్ |
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ||

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||

ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||

సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ |
చిదగ్నికుండసంభూతా దేవకార్యసముద్యతా ||

ఉద్యద్భానుసహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా |
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా ||

మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రసాయకా |
నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా ||

చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచా |
కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా ||

అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదళికస్థలశోభితా |
ముఖచంద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా ||

వదనస్మరమాంగళ్యగృహతోరణచిల్లికా |
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా ||

నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా |
తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా ||

కదంబమంజరీక్లప్తకర్ణపూరమనోహరా |
తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా ||

పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః |
నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా ||

శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా |
కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షద్దిగంతరా ||

నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ |
మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా ||

అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితా |
కామేశబద్ధమాంగళ్యసూత్రశోభితకంధరా ||

కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా |
రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితా ||

కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ |
నాభ్యాలవాలరోమాళిలతాఫలకుచద్వయీ ||

లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా |
స్తనభారదళన్మధ్యపట్టబంధవళిత్రయా ||

అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ |
రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితా ||

కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా |
మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా ||

ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికా |
గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా ||

నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా |
పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా ||

సింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజా |
మరాళీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః ||

సర్వారుణాఽనవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా |
శివకామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా ||

సుమేరుమధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా |
చింతామణిగృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా ||

మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ |
సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ ||

దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా |
భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితా ||

సంపత్కరీసమారూఢసింధురవ్రజసేవితా |
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా ||

చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతా |
గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితా ||

కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతా |
జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా ||

భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా |
నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా ||

భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితా |
మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా ||

విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితా |
కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా ||

మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితా |
భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ ||

కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః |
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా ||

కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభండాసురశూన్యకా |
బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా ||

హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః |
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజా ||

కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ |
శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ ||

మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయకళేబరా |
కులామృతైకరసికా కులసంకేతపాలినీ ||

కులాంగనా కులాంతస్థా కౌళినీ కులయోగినీ |
అకులా సమయాంతస్థా సమయాచారతత్పరా ||

మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంథివిభేదినీ |
మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ ||

ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా రుద్రగ్రంథివిభేదినీ |
సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ ||

తటిల్లతాసమరుచి-ష్షట్చక్రోపరిసంస్థితా |
మహాశక్తిః కుండలినీ బిసతంతుతనీయసీ ||

భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా |
భద్రప్రియా భద్రమూర్తి-ర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ ||

భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా |
శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ ||

శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా |
శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా ||

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా |
నిర్గుణా నిష్కలా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా ||

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా |
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా ||

నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధి-ర్నిరీశ్వరా |
నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ ||

నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ |
నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ ||

నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ |
నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ ||

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ |
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా ||

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా |
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా ||

దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా |
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా ||

సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా |
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ ||

సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ |
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీ-ర్మృడప్రియా ||

మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ |
మహామాయా మహాసత్త్వా మహాశక్తి-ర్మహారతిః ||

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా |
మహాబుద్ధి-ర్మహాసిద్ధి-ర్మహాయోగీశ్వరేశ్వరీ ||

మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా |
మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా ||

మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ |
మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ ||

చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుఃషష్టికలామయీ |
మహాచతుఃషష్టికోటియోగినీగణసేవితా ||

మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా |
చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్రకళాధరా ||

చరాచరజగన్నాథా చక్రరాజనికేతనా |
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా ||

పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ |
చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞానఘనరూపిణీ ||

ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా |
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా ||

సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా |
సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ ||

సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ |
సదాశివాఽనుగ్రహదా పంచకృత్యపరాయణా ||

భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ |
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ ||

ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః |
సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ ||

ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ |
నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా ||

శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా |
సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికా ||

పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ |
అంబికాఽనాదినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా ||

నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా |
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా ||

రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా |
రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణిమేఖలా ||

రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా |
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా ||

కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా |
కళ్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా ||

కళావతీ కళాలాపా కాంతా కాదంబరీప్రియా |
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా ||

విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ |
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ ||

క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ |
క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా ||

విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సలా |
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండలవాసినీ ||

భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచినీ |
సంహృతాశేషపాషండా సదాచారప్రవర్తికా ||

తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికా |
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోఽపహా ||

చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ |
స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతతిః ||

పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా |
మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా ||

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా |
శృంగారరససంపూర్ణా జయా జాలంధరస్థితా ||

ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ |
రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా ||

సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా |
షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా ||

నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ |
నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ ||

ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ |
మూలప్రకృతి-రవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ ||

వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణీ |
మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ ||

భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతతిః |
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తి-శ్శివంకరీ ||

శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా |
అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా ||

చిచ్ఛక్తి-శ్చేతనారూపా జడశక్తి-ర్జడాత్మికా |
గాయత్రీ వ్యాహృతి-స్సంధ్యా ద్విజబృందనిషేవితా ||

తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా |
నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ ||

మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః |
చందనద్రవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమప్రియా ||

కుశలా కోమలాకారా కురుకుళ్లా కుళేశ్వరీ |
కుళకుండాలయా కౌళమార్గతత్పరసేవితా ||

కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టి-ర్మతి-ర్ధృతిః |
శాంతిః స్వస్తిమతీ కాంతి-ర్నందినీ విఘ్ననాశినీ ||

తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీకామరూపిణీ |
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ ||

సుముఖీ నళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా |
కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ ||

వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోఽవస్థావివర్జితా |
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ ||

విశుద్ధిచక్రనిలయాఽఽరక్తవర్ణా త్రిలోచనా |
ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా ||

పాయసాన్నప్రియా త్వక్స్థా పశులోకభయంకరీ |
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా ఢాకినీశ్వరీ ||

అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా |
దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా ||

కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా |
మహావీరేంద్రవరదా రాకిన్యంబాస్వరూపిణీ ||

మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా |
వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా ||

రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా |
సమస్తభక్తసుఖదా లాకిన్యంబాస్వరూపిణీ ||

స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా |
శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణాఽతిగర్వితా ||

మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బందిన్యాదిసమన్వితా |
దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ ||

మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రాఽస్థిసంస్థితా |
అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా ||

ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |
ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా ||

మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా |
హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ ||

సహస్రదళపద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా |
సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ ||

సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |
స్వాహా స్వధాఽమతి-ర్మేధా శ్రుతిః స్మృతి-రనుత్తమా ||

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా |
పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా ||

విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః |
సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ ||

అగ్రగణ్యాఽచింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ |
కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా ||

తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా |
మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ ||

నిత్యతృప్తా భక్తనిధి-ర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ |
మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ ||

పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ |
మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ ||

మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా |
మహనీయా దయామూర్తి-ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ ||

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా |
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా ||

కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితా |
శిరస్స్థితా చంద్రనిభా ఫాలస్థే-ంద్రధనుఃప్రభా ||

హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా |
దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞవినాశినీ ||

దరాందోళితదీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ |
గురుమూర్తి-ర్గుణనిధి-ర్గోమాతా గుహజన్మభూః ||

దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ |
ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితా ||

కళాత్మికా కళానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ |
సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా ||

ఆదిశక్తి-రమేయాఽఽత్మా పరమా పావనాకృతిః |
అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా ||

క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ |
త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తి-స్త్రిదశేశ్వరీ ||

త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాఢ్యా సిందూరతిలకాంచితా |
ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా ||

విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా వరదా వాగధీశ్వరీ |
ధ్యానగమ్యాఽపరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా ||

సర్వవేదాంతసంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ |
లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లప్తబ్రహ్మాండమండలా ||

అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా |
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా ||

ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ |
సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ ||

అష్టమూర్తి-రజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ |
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా ||

అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ |
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా ||

భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా |
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనాసులభాగతిః ||

రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా |
రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా ||

రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ |
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా ||

దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ |
సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ ||

దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ |
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ ||

సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా |
సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ ||

కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ |
గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా ||

స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ |
సనకాదిసమారాధ్యా శివజ్ఞానప్రదాయినీ ||

చిత్కళాఽఽనందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ |
నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ ||

మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ |
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా ||

భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా |
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా ||

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా |
రోగపర్వతదంభోళి-ర్మృత్యుదారుకుఠారికా ||

మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాశనా |
అపర్ణా చండికా చండముండాసురనిషూదినీ ||

క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ |
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా ||

స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః |
ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా ||

దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీకుసుమప్రియా |
మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా ||

వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ |
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ ||

మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః |
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా ||

సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా |
కపర్దినీ కళామాలా కామధు-క్కామరూపిణీ ||

కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్ఞా రసశేవధిః |
పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా ||

పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా |
పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేదినీ ||

మూర్తాఽమూర్తా నిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా |
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ ||

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా |
ప్రసవిత్రీ ప్రచండాఽఽజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః ||

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠరూపిణీ |
విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః ||

ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ |
భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ ||

ఛందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ |
ఉదారకీర్తి-రుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ ||

జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయినీ |
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాంత్యతీతకళాత్మికా ||

గంభీరా గగనాంతఃస్థా గర్వితా గానలోలుపా |
కల్పనారహితా కాష్ఠాఽకాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా ||

కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేళితరంగితా |
కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ ||

అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ |
అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా ||

త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ |
నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః ||

సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా |
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ ||

ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ |
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ ||

విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ |
అయోని-ర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ ||

వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ |
విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా ||

తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ |
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ ||

సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ |
స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా ||

చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా |
సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా ||

దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖాంబుజా |
కౌళినీకేవలాఽనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ ||

స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభవా |
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః ||

విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ |
ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ ||

వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ |
పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ ||

పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ |
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ ||

ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ |
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా ||

బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ |
సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ ||

సువాసిన్యర్చనప్రీతాఽఽశోభనా శుద్ధమానసా |
బిందుతర్పణసంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా ||

దశముద్రాసమారాధ్యా త్రిపురాశ్రీవశంకరీ |
జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ ||

యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా |
అనఘాఽద్భుతచారిత్రా వాంఛితార్థప్రదాయినీ ||

అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ |
అవ్యాజకరుణామూర్తి-రజ్ఞానధ్వాంతదీపికా ||

ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా |
శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ ||

శ్రీశివా శివశక్త్యైక్యరూపిణీ లలితాంబికా |
ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః |

|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీ హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే
శ్రీలలితారహస్యనామసాహస్రస్తోత్రకథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః ||

Sri Lalitha Sahasranamam Song Lyrics In English

Asya Srilalitadivyasahasranamastotramahamantrasya | Vasinyadivagdevata rishayah |Anushtup Chandah | Sri Lalita Parameswari Devta | Srimadwagbhavakooteti Bejam |
Madhyakuteti Shaktih | Shaktikuteti Keyalam | Mulaprakrititi Dhyanam | Mulamantrenanganyasam karanyasam cha kuryat | Mama Srilalitamahatripurasundariprasadasiddhyarthe jape valayah |

meditation

Sindoorarunavigraham trinayanam manikyamaulisphurath
taranayakesekharam smitamukhimapeena vakshoruham |
Panibhyamalipurnaratnachashakam raktotpalam bibhratim
soumyam ratnaghatastharaktcharanam dhyayetparamambikam ||

Arunam Karunatharangitakshim Dhrutapashankusapushpabanchapam |
Animadibhiravrtam mayukhairahamityeva vibhavaye bhavanim ||

dhyayetpadmasanastam vikasitavadanam padmapatrayatakshim
hemabham pitavastram karakalitalasadhemapadam varangim |
sarvalankarayuktam satatambhayadam bhaktanamram bhavanim
srividyam santhamurthym sakalasuranutam sarvasampatpradatrim ||

Sakunkumavilepanamalikachumbikasturikam
samandahasitekshanam sasarachapapashankusam |
Asheshajanamohinim arunamalyabhushambaram
japakusumabhasuram japavidhau smaredambikam ||

Sri Lalita Sahasranama Stotram

Om Srimata Srimaharajni Srimatsimhasaneswari |
Chidagnikundasambhuta Devakaryasamudyata ||

Udyadbhanusahasrabha Chaturbahusamanvita |
Ragasvarupapasadhya krodhakarankushojvala ||

Manorupeksukodanda Panchathanmatrasayaka |
Nijarunaprabhapuramajjadbrahmandamandala ||

Champakasokapunnagasaugandhikalasatkacha |
Kuruvindamanisrenikanatkotiramandita ||

Ashtamichandravibhrajadalikasthalasobhita |
Mukhachandrakalankabhamriganabhiviseshaka ||

Vadanasmaramangalyagrihatoranachillika |
Vaktralakshmiparivahachalanmeenabhalochana ||

Navachampakapushpabhanasadandavirajita |
Tarakantithiraskarinasabharanbhasura ||

Kadambamanjarikalaptakarnapuramanohara |
Tatankayugalibhutathapanodupamandala ||

Padmaragasiladarshaparibhavikapolabhuh |
Navavidrumabimbasreenyakkariradanacchada ||

Shuddhavidyankurakaradvijapanktidvayojjvala |
Karpuravitikamodasamakarshaddigantara ||

Nijasallapamadhuryavinirbhartsitakachhapi |
Mandasmitaprabhapuramajjatkameshamanasa ||

Anakalitasadryaschubukasrivirajita |
Kamesabdhamangalyasutrasobhitakandhara ||

Kanakangadakeyurakamaniyabhujanvita |
Ratnagriveyachintakalolamuktaphalanvita ||

Kameshwarapremaratnamanipratipanastani |
Nabhayalavalaromalitaphalakuchadwai ||

Lakshyamoralatadharatasamunneyamadhyama |
Stanabharadalanammadhyapattabandhavalitraya ||

Arunarunkausumbhavastrabhasvatkatitati |
Ratnakinkinikaramyarasanadamabhushita ||

Kamesajnatasaubhagyamardavorudwayanvita |
Manikyamukutakarajanudwayavirajita ||

Indragoparikshiptasmarathunabhajanghika |
Gudgulfa Kurmapristhajayishnuprapadanvita ||

Nakhdidithitisanchannanamajjanatamoguna |
Paddwayaprabhajalaparakritasaroruha ||

Sinjanamamanjiramanditasripadambuja |
Maralimandagamana Mahalavanyasevadhih ||

Sarvaruna Navadyangi Sarvabharanbhushita |
Sivakameshwarankastha Siva Swadhinavallabha ||

Sumerumadhyasringastha Srimannagaranayika |
Chintamanigrihantastha Panchabrahmasanasthita ||

Kadambavanavasini of Mahapadmatavisamstha |
Sudhasagaramadhyastha Kamakshi Kamadaini ||

Devarshiganasanghatastuyamanatmavaibhava |
Bhandasuravadhodyuktashaktisenasamanvita ||

Sampatkarisamarudhasindhuravrajasevitha |
Ashvarudadhisthitashwakotikotibhiravrita ||

Chakrarajaratha Sarvayudhaparishkrita |
Gayachakraratha Ministeriniparisevita ||

Kirichakraratharudhadanathapuraskrita |
Jwalamalinikakshiptawahniprakaramadhya ||

Bhandasainyavadhodyuktashaktivikramaharshita |
Nityaparakramatopanirikshanasamutsuka ||

Bhandaputravadhodyuktabalavikramandita |
Ministeryambavirachitavishangavadhatoshita ||

Visukrakranaharanavarahiviryanandita |
Kameswaramukhalokakalpitashreeganeshwara ||

Mahaganesanirbhinnavighnayantrapraharshita |
Bhandasurendranirmuktashastrapratyastravarshini ||

Karangulinakhotpannarayanadasakritih |
Mahapasupatastragnanirdagdhasurasainika ||

Kamesvarastranirdagdhasabhandasurashunyaka |
Brahmopendramahendradidevasamstutavaibhava ||

Haranethragnisandagdhakamasanjeevanaushadhih |
Srimadwagbhavakootaikasvarupamukhapankaja ||

Kanthadahkatiparyantamadhyakutasvarupini |
Saktikutaikatapannakatyadhobahadharini ||

Mulamantratmika Mulakutatrayakalebara |
Kulamritaikarasika Kulasanketapalini ||

Kulangana Kulantastha Kaulini Kulayogini |
Akula samayantastha samayacharatpara ||

Muladharaikanilaya Brahmagranthivibhedini |
Manipurantarudita Vishnugranthivibhedini ||

Ajnachakraantaralastha Rudragranthivibhedini |
Sahasrarambujarudha Sudhasarabhivarshini ||

Tatillatasamaruchi-shshatchakroparisamstita |
Mahashaktih Kundalini Bisanthuthaniyasi ||

Bhavani Bhavanagamima Bhavaranyakutharika |
Bhadrapriya Bhadramurti-rbhaktasaubagyadayini ||

Bhaktapriya Bhaktimagima Bhaktivasya Bhayapaha |
Shambhavi Saradaradhya Sarvani Sharmadayini ||

Sankari Srikari Sadhvi Sarachandranibhanana |
Shatodari Shantimati Niradhara Niranjana ||

Nirlepa Nirmala Nitya Nirakara Nirakula |
nirguna nishkala santa nishkama nirupaplava ||

Nityamukta Nirvikara Nisprapancha Ashraya |
Nityasuddha Nityabuddha Niravadya Continuously ||

Niskarana Niskalkanka Nirupadhi-rnirishvara |
Niraaga Ragamathani Nirmada Madanashini ||

Nishcinta Nirahankara Nirmoha Mohanashini |
Nirmama Mamatahantri Nishpapa Papanasini ||

Nishkrodha Krodhashamani Nirlobha Lobhanashini |
Nissanshaya Samshayaghni Nirbhava Bhavanashini ||

Nirvikalpa Nirabadha Nirbheda Bhedanashini |
Nirnasha Mrityumathani Niskriya Nisparigraha ||

Nistula Nilachikura Nirapaya Niratya |
Durlabha Durgama Durga Duhkhahantri Sukhaprada ||

Dushtadura Duracharashamani Doshavarjita |
Sarvajna Sandrakaruna Samanadhikavarjita ||

Sarvashaktimayi Sarvamangala Sadgatiprada |
Sarveswari Sarvamayi Sarvamantraswarupini ||

Sarvayantratmika Sarvatantrarupa Manonmani |
Maheshwari Mahadevi Mahalakshmi-Rmridapriya ||

Maharupa Mahapoojya Mahapatakanashini |
Mahamaya mahasattva mahasakti-rmaharatih ||

Mahabhoga Mahaishwarya Mahavirya Mahabala |
Mahabuddhi-rmahasiddhi-rmahayogishvareswari ||

Mahatantra Mahamantra Mahayantra Mahasana |
Mahayagakramaradhya Mahabhairavapoojita ||

Maheswaramahakalpamahatandavasakshini |
Mahakamesamahishi Mahatripurasundari ||

Chatuhshastyupacharadhya Chatuhshastikalamayi |
Mahachatuhshastikotioginiganasevita ||

Manuvidya Chandravidya Chandramandalamdhya |
Charurupa Charuhasa Charuchandrakaladhara ||

Characharajagannatha Chakrarajaniketana |
Parvati Padmanayana Padmaragasamaprabha ||

Panchapretasanasina Panchabrahmasvarupini |
Chinmayi Paramananda Vignanaghanarupini ||

Dhyanadhyatridhyeyarupa Dharmadharmavivarjita |
Vishwarupa Jagarini Swapanthi Taijasatmika ||

Supta prajnatmika turya sarvavasthavivarjita |
Srishtikartri Brahmarupa Goptri Govinarapini ||

Samharini Rudrarupa Tirodhanakareswari |
Sadasivaఽnugrahada Panchakrityaparayana ||

Bhanumandalamadhyastha Bhairavi Bhagamalini |
Padmasana Bhagwati Padmanabhasahori ||

Unmeshanimishotpannavipannabhuvanavalih |
Sahasrasirshavadana Sahasrakshi Sahasrapat ||

Abraham Keitajanani Varnashramavidhaini |
nijajnarupanigama punyapunyaphalapradha ||

Srutisimantasindurikatpadabjadhulika |
Sakalagamasandohashuktisamputamauktika ||

Purusharthaprada Poorna Bhogini Bhubaneswari |
AmbikaఽNadinidhana HariBrahmendraSevitha ||

Narayani Nadarupa Namarupavivarjita |
Hrimkari Hrimati Hridya Heyopadeyavarjita ||

Rajarajarchita Rajni Ramya Rajivalochana |
Ranjani Ramani Rasya Ranatkinkinimekhala ||

Rama Rakenduvadana Rathirupa Ratipriya |
Rakshakari Rakshasaghni Rama Ramanalampata ||

Kamya Kamakalarupa Kadambakusumapriya |
Kalyani Jagathikanda Karunarasasagara ||

Kalavati Kalalapa Kanta Kadambaripriya |
Varada Vamanayana Varunimadavihvala ||

Visvadhika Vedavedya Vindhyachalanivasini |
Vidhatri Vedajanani Vishnumaya Vilasini ||

Kshetraswarupa Kshetreshi Kshetrakshetrajnapalini |
Kshayavrdhivinirmukta kshetrapalasamarchita ||

Vijaya Vimala Vandya Vandarujanavatsala |
Wagvadini Vamakesi Vahnimandalavasini ||

Bhaktimatkalpalatika pashupasavimochini |
Samhritaseshapashanda sadacharapravartika ||

Taptraagnisanthaptasamahladanachandrika |
Taruni tapasaradhya tanumadhya tamoఽpaha ||

Chitistathpadalakshyartha Chidekarasarupini |
Swatmanandalavibhutabrahmadyanandasantatih ||

Para pratyakchithirupa pasyanti paradevata |
Madhyama Vaikharirupa Bhaktamanasahamsika ||

Kameswara Prana Nadi Gratitude Kamapujita |
শান্রারাসাম্র্যা জাযান জালান্র্তাতিত ||

Odyanapeethanilaya Bindumandalavasini |
Rahoyagakramaraadhya rahastarpanatarpita ||

Sadyahprasadini Vishwasakshini Sakshivarjita |
Shadangadevatayukta Shadgunyaparipurita ||

Nityaklinna nirupama nirvanasukhadaiini |
Nityashodashikarupa Srikanthardhasaririni ||

Prabhavathi Prabharupa Parameshwari |
Mulaprakriti-Ravikata Vytakavikatsvarupini ||

Vyapini Varyakara Vidya
Mahakamesanayanakumudahladakaumudi ||

Bhaktahardatamobhedabhanumadbhanusantatih |
Sivaduti Sivaradhya Sivamurti-Sshivankari ||

Sivapriya Sivapara Sishteshta Sishtapujita |
Aprameya Swaprakasha Manovachamagochara ||

Chichhakti-Schetanarupa Jadashakti-Rjadatmika |
Gayatri vyahrti-ssandhya dvijabrandaneshevita ||

Tattvasana Tattvamayi Panchakosantarasthita |
Nissimamahima Nityayauvana Madasalini ||

Madaghurnitaraktakshi Madapatalagandabhuh |
Chandanadravadigdhangi Champeyakusumapriya ||

Kusala Komalakara Kurukulla Kuleshwari |
Kulakundalaya Kaulamargataparasevita ||

Kumaragananathamba tushtih pushti-rmati-rdhrtih |
Shantih svastimati kanti-rnandini vighnanashini ||

Tejovati Trinayana Lolakshikamarupini |
Malini Hamsini Mata Malayachalavasini ||

Sumukhi Nalini Subhruh Shobhana Suranaika |
Kalakanthi Kantimati Kshobhini Naoorupini ||

Vajreswari Vamadevi Vyoఽvasthavivarjita |
Siddheshwari Siddhavidya Siddhamata Yashaswini ||

Visuddhichakranilaya Raktavarna Trilochana |
Khatwangadipraharana vadanaikasamanvita ||

Payasannapriya Twakstha Pashulokabhayankari |
Amritadimahashaktisamvrita Dhakineswari ||

Anahatabjanilaya syamabha vadanadwaya |
Danshtrojjvalaఽkshamaladidhara rudhirasasthita ||

Kalaratryadisaktyaughavrita Snigdhaudanapriya |
Mahavirendravarada Rakinyambasvarupini ||

Manipurabjanilaya vadanatarayasamyutha |
Vajradikayudhopetha Damaryadibhiravrita ||

Raktavarna Mansanishtha Gudannapritamanasa |
Samastabhaktasukada lakinyambasvarupini ||

Swadhishthanambujagata chaturvaktramanohara |
Suladyayudhasampanna pitavarna ᰽tigarvita ||

Medonishtha Madhupreeta Bandinyadisamanvita |
Dadhyannasaktahrdaya kakinirupadharini ||

Mooladharambujarudha panchavaktraఽsthisasthita |
Ankushadiprahana Varadadinishevita ||

Mudgaudanasaktachitta sakinyambasvarupini |
Ajnachakrabjanilaya shuklavarna shadanana ||

Majjasanstha Hamsavatimukhyashaktisamanvita |
Haridrannaikarasika Hakinirupadharini ||

Sahasradalapadmastha Sarvavarnopasobhita |
sarvayudhadhara shuklasanstita sarvatomukhi ||

Sarvaudanaprithachitta yakinyambasvarupini |
Svaha svadhaఽmati-rmedha srutih smriti-ranuttama ||

Punyakirtih Punyalabhya Punyasravanakirtana |
Pulomazarchita Bandhamochani Bandhuralaka ||

Priyarupini Vidya Vyadadijagatprasuh |
Sarvadyatiprasamani Sarvamrityunivarini ||

Agraganyaఽchintyarupa Kalikalmashanashini |
Katyayani Kalahantri Kamalakshanishevita ||

Tambulurimukhi attackmikusumaprabha |
mrigakshi mohini makha mridani mitrarupini ||

Nityatripta Bhaktanidhi-rnyantri Nikhileswari |
Maitryadivasanalabhya mahapralayasakshini ||

Parashaktih Paranishtha Prajnanaghanarupini |
Madhvipanalasa matta matrukavarnarupini ||

Mahakailasanilaya Mrinalamridudorlata |
Mahaneya Dayamurthy-Rmahasaamrajyasalini ||

Atmavidya Mahavidya Srividya Kamasevita |
Srishodasaksharividya Trikuta Kamakotika ||

Katakshakinkaribhootakamalakotisevitha |
Shirasthita chandranibha phalasthe-ndradhanuhprabha ||

Hrudayastha Raviprakhya Trikonantaradeepika |
Dakshayani Daityahantri Dakshayajnavinashini ||

Darandolithadirghakshi Darahasojjvalanmukhi |
Gurumurthy-rgunanidhi-rgomata guhajanmabhu ||

Deveshi Dandanithistha Daharakasharupini |
Pratipanmukhyarakantathithimandalapujita ||

Kalatmika Kalanatha Kavyalapavinodini |
Sachamararamavanisavyadakshinasevita ||

Adhisakti-rameya ఽఽtma parama pavanakrtih |
Anekotibrahmandajanani Divya Vigraha ||

Cleankari Kevala Guhya Kaivalyapaddaiini |
Tripura Trijagadvandya Trimurti-Stridaseswari ||

Tryakshari Divyagandhaya Sindoorathilakanchita |
Uma Sailendratanaya Gauri Gandharvasevitha ||

Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadhishwari |
ఽద్య్యుజఽఽపిక్డి జ్న్దా జ్న్విగా ||

Sarvavedantasamvedya Satyanandasvarupini |
Lopamudraarchita Leelaklaptaprahmandamandala ||

Invisibility Vignathatri Vedyavarjita |
Yogini Yogada Yogya Yogananda Yugandhara ||

IchchashaktiGnanaShaktiKriyashaktisvarupini |
Sarvadhara supritistha sadasdrupadharini ||

Ashtamurthy-Rajajaitri Lokayatravidhayini |
Ekakini bhumarupa nirdvaita dvaitavarjita ||

Annada Vasuda Vriddha Brahmatmaikyasvarupini |
Brihati Brahmani Brahmi Brahmananda Balipriya ||

Bhasharupa Brihatsena Bhavabhavavivarjita |
Sukharadhya Subhakari Shobhanasulabhagatih ||

Rajarajeshwari Rajyadaiini Rajyavallabha |
Rajatkripa Rajapitanivesthanijasrita ||

Rajyalakshmi Koshanatha Chaturangabaleshwari
Satyasandha Sagaramekhala ||

Dikshita Daityasmani Sarvalokavashankari |
sarvarthadhatri savitri sachidananapini ||

Even though the country is broken, everything is charming
Saraswati Shastramayi Guhamba Guhyarupini ||

Sarvopadhivinirmukta Sadasivapativrata |
Sampadreswari Sadhvi Gurumandalarupini ||

Kulottirna Bhagaradhya Maya Madhumati Mahi
Ganamba Guhyakaradhya Komalangi Gurupriya ||

Swatantra Sarvatantresi Dakshinamurthirupini |
Sanakadisamaradhya Shivajnanapradayini ||

Chitkala Nandakalika Premarupa Priyankari |
Namparayanapreetha Nandividya Nateshwari ||

Mithyajagadaddhisthana muktida muktirupini |
lasyapriya lyakari lajja rambhadivandita ||

Bhavadavasudhavrishtih paparanyadavanala |
Daurbhagyatulavatula Jaradhvantaraviprabha ||

Bhagyabdhichandrika Bhaktachittakekiganaghana |
Rogaparvatadambholi-rmrityudarukutharika ||

Maheshwari Mahakali Mahagrasa Mahasana |
Aparna Chandika Chandamundasuranishudini ||

Ksharaksharatmika sarvalokesi visvadharini |
Trivargadatri Subhaga Tryambaka Trigunatmika ||

svargapavargada suddha japapushpanibhakritih |
Ojovati Dyutidhara Yajnarupa Priyavrata ||

Duraradhya Duradharsha Patalikusumapriya |
Mahati Merunilaya Mandarakusumapriya ||

Viraradhya Viradrupa Viraja Vishwatomukhi |
Pratyagrupa Parakasha Pranada Pranarupini ||

Marthandabhairavaradhya Mantrininyastarajyadhuh |
Tripuresi Jayatsena Nistraigunya Parapara ||

Samarasyaparayana of satyagnanana
Kapardini Kalamala Kamadhu-Kkamarupini ||

Kalanidhih kavyakala rasajna rasashevadhih |
pushta antiga poojya pushkara pushkarekshana ||

Paramjyotih Parandhama Amorah Paratpara |
Pashahasta Pashahantri Paramantravibhedini ||

Murta᰽Murta Nityatripta Munimanasahamsika |
Satyavrata Satyarupa Sarvantyamini Sati ||

Brahmani Brahmajanani Bahurupa Budharchita |
రఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽ్ప్ప్ట్పతిత్ప్ట్క్ట్టి ||

Praneswari Pranadhatri Panchashatpeetharupini |
Vishrankhala viviktastha viramata viyatprasuh ||

Mukunda Muktinilaya Mulavigrarupini |
Bhavajna Bhavarogaghni Bhavachakrapravarthini ||

Chandassara Shastrasara Mantrasara Talodari |
Udarakirti-Ruddamavaibhava Varnarupini ||

Janmrityujarataptajanavisrantidaini |
Sarvopanishadudhghushta Shantyatikalatmika ||

Gambhira Gaganantahstha Garvita Ganalolupa |
kalpanabriya kasthaఽkantha kanthardavigraha ||

Karyakaranirmukta Kamakelitarangita |
Kanatkanakatatanka Leela Vigrahadharini ||

Aja kshayavinirmukta mugdha ksipraprasadini |
Antarmukhasamaradhya Bahirmukhasudurlabha ||

Three Trivarganilaya Tristha Tripuramalini |
Niramaya Niralamba Swatmarama Sudhasrutih ||

Samsarapankanirmagnasamudharanapandita |
Yajnapriya Yajnakartri Yajamanasvarupini ||

Dharmadhara Dhanadhyaksha Dhanadhanyavivardhini |
viprapriya viprarupa visvabhramanakarini ||

Vishvagrasa Vidrumabha Vaishnavi Vishnurupini |
Aoni-ryoninilaya kutastha kularupini ||

Veeragosthipriya Veera Naishkarmya Nadarupini |
Vijnanakalana kalya vidagdha byndavasana ||

Tattvadhika Tattvamayi Tattvamarthasvarupini |
Samaganapriya Soumya Sadasivakutumbini ||

Savyapasavyamargastha sarvapadvinivarini |
Swastha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita ||

Chaitanyargyasamaradhya Chaitanyakusumapriya |
Sadodita Sadatushta Tarunadityapatala ||

Dakshinadakshinaradhya Darasmeramukhambuja |
Kaulinikevalaఽnarghyakaivalyapaddaiini ||

Stothrapriya Stutimati Srutisamsututavaibhava |
Manaswini Manavati Mahesi Mangalakritih ||

Vishwamata Jagaddhatri Vishalakshi Viragini |
Pragalbha Paramodara Paramodara Manomayi ||

Vyomakeshi Vimanastha Vajrini Vamakeshwari |
Panchayajnapriya Panchapretamanchadhisaini ||

Panchami Panchabhuteshi Panchasankhyopacharini |
Shwati Shwatiswarya Sharmada Shambhumohini ||

Dhara dharasuta dhanya dharmaini dharmavardhini |
lokatita gunatita sarvatita samatmika ||

Bandhukakusumaprakhya bala leelavinodini |
Sumangali Sukhakari Suveshadhya Suvasini ||

Suvasinyarchanpreetha Sobhana Shuddhamanasa
Bindutarpanasantushta purvaja tripurambika ||

Dashamudrasamaradhya Tripurashrivasankari |
Gnanamudra Gnanagamima Gnanajneyasvarupini ||

Yonimudra Trikhandesi Trigunamba Trikonaga |
Anaghaఽdbhutacharitra vanchitarthapradaiini ||

व्य्यातिशायजनाता शादद्वातितरुपिनी |
Avyajakarunamurthy-Ragnadhvanthadipika ||

Abalagopavidita Sarvanullanghyasasana |
Srichakrarajanilaya Srimatthripurasundari ||

Sri Shiva Sivashaktyaikyarupini Lalithambika |
Evam Srilalithadevya Namnam Sahasharakam Jaguh |

|| Iti Sribrahmandapurane Uttarakhande Sri Hayagrivagastyasamvade
Srilalitarahasyanamasahasrastotrakathanam nama dhvyyodhyayah ||

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.